Bled i Maribor

Bled i Maribor

FIRST MINUTE CENA PO OSOBI DO 03.08:
CENA 49EUR
STUDENTI, GRUPE PREKO 5 PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: CENA 45EUR

NAKON 03.08. CENA PO OSOBI:
CENA 59EUR
STUDENTI, GRUPE PREKO 5 PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: CENA 55EUR

Period putovanja: 13.09-15.09.2019.

Pre nego sto se prepustimo čaroliji prelepog Bleda pravimo pradah u Mariboru. Priroda je ovde bila darežljiva – tu su i reka, i planina, brda, dobar geografski položaj grada,  sedam mostova, labudovi na reci, gostoljubivi meštani... Grad u kom nećete naići na suvišnu buku i žurbu, i u kojem ćete u potpunosti uživati. Nakon kraćeg obilaska grada i pauze za doručak nastavljamo naš put ka Bledu. 

''Ne postoji u Kranjskoj lepši kraj, ko s okolinom ovaj, što liči na raj“ opisao je Bled i njegov okoliš čuveni slovenački pesnik France Prešern. Okolina u kojoj je smeštena pitoreskna varoš, na nadmorskoj visini od 504 metra, odiše umirujućim valerima. Tu se smaragdna šuma ogleda u modroj površini vode iznad koje se nadvijaju beli planinski vrhovi oivičeni nebeskim plavetnilom. Čudesna, raskošna, pitoma, ali i istovremeno uzbudljiva scenografija odiše romantikom. Nije čudo što ovo bajkovito mesto, sa svega pet hiljada stanovnika, godišnje poseti i do milion turista. 

Među najvećim atrakcijama na Bledu svakako je jezero koje ima i lekovita svojstva. Na sredini jezera nalazi se ostrvce i crkva posvećena Bogorodici. Na strmoj litici iznad jezera u nebo stremi ponos Bleda – Bledski stari grad – sa koga se pruža najlepši pogled na jezero i okolinu. Uživamo u prirodi koja nas na prvi pogled kupuje svojom lepotom, vozimo se čamcem po jezeru, degustiramo slatke specijalitete. Potpuno se prepuštamo raskošnom bogastvu Bleda koje zadovoljava potrebe onih koji žele relakasirajući boravak ali i onih koje žele aktivan odmor. 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA BR. 4, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (13.09.2019): Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća) u 22h. Vreme za upoznavanje i planiranje jednodnevne avanture. Dnevno-noćna vožnja kroz Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (14.09.2019): Dolazak u Maribor, obilazak prestonice slovenačkog dela Štajerske, baroknog Maribora. Šetnja najužim jezgrom grada: Glavni trg, Lent – šetalište kraj reke Drave, Mariborska katedrala... Kraća pauza za doručak i kafu. Polazak za Bled gde ćemo praviti desetočasovnu pauzu. Smešten nadomak austrijske granice u podnožju Julijskih Alpa, smatra se alpskim biserom. Šetnja pored jezera i uživanje u prirodi koja očarava svojom lepotom. Obilazak Starog grada gde se nalazi dvorac Bled sa kog se pruža najlepši pogled na jezero i okolinu i u sklopu kojeg možete obići muzej. Pravimo predah i uživamo u ukusu čuvene krempite.
Mogućnost fakultativne vožnje tradicionalnim drvenim čamcem po Bledskom jezeru sa pogledom na  ostrvo u sklopu kojeg se nalazi crkva posvećena Bogorodici. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 3 (15.09.2019): Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

FIRST MINUTE CENA PO OSOBI DO 03.08:
CENA 49EUR
STUDENTI, GRUPE PREKO 5 PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: CENA 45EUR

NAKON 03.08. CENA PO OSOBI:
CENA 59UR
STUDENTI, GRUPE PREKO 5 PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: CENA 55EUR


Prilikom prijave plaća se 30eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit banke. Ostatak se plaća najkasnije mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio uređajima, na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove za vreme putovanja

NAPOMENE:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.
 • Za fakultativne izlete nije obezbeđena  zaštita u pogledu garancija putovanja

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.
  Cenovnik br. 1 važi od 08.05.2019.

Cenovnik UNIQA osiguranja od 16.01.2017:

TRAJANJE PUTOVANJA U DANIMA

STANDARD

OD 0 DO 18 GODINA

OD 19 DO 70 GODINA

OD 71 DO 86 GODINA

Ukupna premija

Ukupna premija

Ukupna premija

Od 1 do 3

271,69

408,19

816,38

Od 4 do 9

400,31

601,13

1200,94

Od  6 do 9

720,56

1080,19

2161,69

Od 10 do 10

855,75

1284,94

2569,88

Od 11 do 11

921,38

1380,75

2761,50

Od 12 do 12

1040,81

1560,56

3121,13

Od 13 do 14

1120,88

1680,00

3361,31

Od 15 do 15

1246,88

1871,63

3740,63

Od 16 do 19

1601,25

2400,56

4802,44

*ukoliko UNIQA osiguranje promeni cenovnik osuguranja, putnici će biti obavešteni o istom

Maribor je drugi po veličini grad i jedna od 11 gradskih opština u Sloveniji sa 114.349 stanovnika, kao i sedište gradske opštine Maribor. Predstavlja regionalno središte pokrajine Štajerske, koja se zapravo većim delom prostire u susednoj Austriji. Poznat je i kao obrazovni centar - sedište je Mariborskog Univerziteta i brojnih škola. Maribor leži na reci Dravi (sa obe strane reke), na mestu gde se sastaju planinski masiv Pohorje, Dravsko polje, planina Kozjak te Slovenske gorice.

Bled je grad i upravno središte istoimene opštine Bled, koja pripada Gorenjskoj regiji u Republici Sloveniji. Bled je naselje pored Bledskog jezera i spada među starije i najlepše turističke krajeve u Sloveniji. Leži na nadmorskoj visini od 504 metara u sred ledničke doline.

PROGRAM: EVROPA BROJ 5 OD 08.05.2019.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0013/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja broj 300060169 od 26.12.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.