Rafting Tarom FITCAMP

Rafting Tarom FITCAMP

RAFTING TAROM FITCAMP

Cena: 65+60eur

POLAZAK: 19/20/21. JUL 2019.

Prihvatite izazov! Trener Jasmina Aleksandrov povešće Vas na nesvakidašnju avanturu u prirodi. Terensko trčanje, vežbe, istezanje uz pravu opremu, rafting i ludu zabavu učiniće vikend nezaboravnim! Izdržljivost ispitujemo pomoću atipičnih sportskih rekvizita koje ćemo poneti iz Beograda (dzakove, girije, bampere,itd) . Neophodni su Vam čelična Volja i solidna fizička sprema (ozbiljni vežbaci i redovni rekreativnci).

Najbolja zabava na vodi i u veličanstvenoj prirodi: šuma, vodopadi, nemirne reke. Uz to, najbolji provod u kampu oko vatre posle najukusnije večere sa domaćim specijalitetima.

Doživljaj koji ćete prepričavati čitavog života, putovanje sa koga ćete se vratiti sa velikim osmehom na licu. Rafting ili u slobodnom prevodu "splavarenje divljim vodama" najpopularniji je na Tari, Drini i Limu.

U povratku, obilazimo Drvengrad i Višegrad. Drvengrad je etno selo između Tare i Zlatibora. Izgrađeno je na brdu Mećavnik po zamisli filmskog reditelja Emira Kusturice za potrebe filma "Život je čudo". Ulice su dobile imena po poznatim ličnostima iz kulture i nauke. U jednoj od najpopularnijih destinacija u Srbiji možete jesti u nacionalnom restoranu, posetiti galeriju slika ili biblioteku, kao i prodavnicu narodne radinosti. U Višegradu ćemo posetiti čuveni most Mehmeda paše Sokolovića, inspiraciju za Andrićev legendarni roman "Na Drini ćuprija".

Kamp HIGHLANDER se nalazi u mestu Bastasi udaljen oko 20 kilometara od Foče u Bosni i Hercegovini. Kamp ima kapacitet da ugosti 70 ljudi, raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim i šestokrevetnim bungalovima, kupatilo je zajedničko i  može ga koristiti više ljudi istovremeno. Kamp raspolaže i restoranom kapaciteta oko 50 sedećih mesta! Kamp poseduje sopstvenu plažu, WI- FI besplatni internet, terene za odbojku i fudbal. http://www.highlandertim.com/en/galerija/kamp-slike

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA BR. 4, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

1. dan (petak): Polazak iz Beograda u popodnevnim časovima (oko 14:00). Usputne pauze u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice. Dolazak u kamp Bastasi nadomak Foče (15 km) u kasnim večernim časovima. Smeštaj u kamp HIGHLANDER u autentičnim bungalovima  - drvenim kućicama koje se nalaze na samoj obali reke Drine, uz mogućnost postavljanja vaših šatora, po želji. Žurka! Noćenje.

2. dan (subota):  Doručak. Deljenje opreme za splavarenje: ronilačka odela, čizmice, prsluci... Polazak našim džipom do mesta Brštenovica gde je i sam start raftinga. Malo vremena za druženje sa ljudima iz ostalih kampova i naravno dobru domaću rakiju. Ukrcavanje u čamce i početak splavarenja koje traje oko 4 sata. Prelazi se oko 22 km najatraktivnijih delova Tare (16 km) i Drine (5 km), na nekim mestima ćemo i stati i kupati se na vodopadima koji se ulivaju u Taru. Spust se završava kod našeg kampa, gde nas čeka domaći ručak. Popodnevni treninzi. Večera. PARTY! Noćenje ...

3. dan (nedelja): Buđenje oko 09h, doručak. Pakovanje stvari i polazak za Beograd uz obilazak Mokre Gore i Višegrada. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

RAFTING TAROM FITCAMP

Cena: 65+60eur

POLAZAK: 19/20/21. JUL 2019.

Prilikom prijave uplaćuje se avans od 65eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak u iznosu 60eur se plaća na samom putu našem inopartneru.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • 2 noći u kampu HIGHLANDER
 • Obroke po planu i programu u kampu na Drini (jedan pun pansion i jedan doručak)
 • Opremu za rafting (ronilačka odela, čizmice, prsluci, kacige...)
 • Korišćenje sportskih rekvizita obezbeđenih od strane trenera - npr. dzakovi, girije, bampere, gume.
 • Takse nacionalnog parka Durmitor i taksu za ulazak u Mokru Goru
 • Boravišnu taksu
 • Spuštanje čamcima Tarom i Drinom
 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusima (A/C, audio video oprema) ili kombijem na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove za vreme putovanja i u kampu
 • Ulaznicu za Drvengrad

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 21.02.2019.

Foča je mali grad u Bosni i Hercegovini, smešten na samoj granici sa Republikom Crnom Gorom. Grad ima oko 20000 stanovnika i leži na obalama reke Drine. Takođe grad je poznat i po studentskom životu u Bosni i Hercegovini.

OPIS SMEŠTAJNOG OBJEKTA:

Kamp HIGHLANDER se nalazi u mestu Bastasi udaljen oko 20 kilometara od Foče u Bosni i Hercegovini. Kamp ima kapacitet da ugosti 70 ljudi, raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim i šestokrevetnim bungalovima, kupatilo je zajedničko i  može ga koristiti više ljudi istovremeno. Kamp raspolaže i restoranom kapaciteta oko 50 sedećih mesta! https://highlandertim.com/

Kamp poseduje sopstvenu plažu, WI- FI besplatni internet, terene za odbojku i fudbal...