Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap

TREKING NA VIDIKOVAC “PLOČE” ǀ DECEBELOVA SKLUPTURA ǀ VIZITORSKI CENTAR GOLUBAČKE TVRĐAVE

POLASCI:

6.JUL ǀ 24.AVGUST

CENA IZLETA : 2 900RSD

Nacionalni park Đerdap je najveći nacionalni park u Srbiji koji se nalazi oko istoimenog veštačkog jezera. Gvozdena vrata, kako se drugačije naziva Đerdapska klisura, je hiljadama godina izazov za ratnike, putnike, trgovce i mornare. To su vrata između dva važna kulturna i ekonomska dela sveta, donjeg i srednjeg Podunavlja. Đerdap je oduvek bio prirodno strateško mesto od ogromnog značaja i u miru, a pogotovo u ratu. Duž celog Dunava postoji veliki broj istorijskih spomenika, ali u Đerdapu su oni skoncentrisani na malom području. Prvo idemo na vidikovac „Ploče“, sa koga se pruža jedinstven pogled na Dunav i kazanske virove iz ptičje perspektive.

Videćete mesto na kome je Dunav u celom svom toku najuži. Kada se spustimo nazad do reke pratićemo Trajanov put do spomenika uklesanog u stenu posvećenog Decebalu, poslednjem dačanskom kralju koji se hrabro borio protiv Rimskog carstva. Čućete priču o Rimljanima i Dačanima koji su se vekovima gledali sa obala i ratovali jedni protiv. Kao idealna prirodna granica Dunav je kroz svoju istoriju često je delio mnoge imperije.

U povratku obilazimo moćnu Golubačku tvrđavu koja vekovima nadgleda Dunav i kontroliše prolaz rekom. Podno tvrađave ćete saznati mnoge legende i tajne. Najromantičnije su priče o ljubavi, o jednoj princezi koja je bila zatočena u najvišoj kuli tvrđave ili o adama koje zbog zelenih očiju rumunske princeze sada nisu u sastavu države Srbije.  Energija koju reka donosi će biti dodatni bonus celokupnog okruženja i spokoja koji pravi.

 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA BR. 4, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1: Polazak iz Beograda u jutarnjim časovima. Vožnja preko Požarevca,“dunavskom magistralom” gde stižemo do Donjeg Milanovca, gradića na desnoj obali Dunava. Nedugo potpom krećemo na pešačku turu do vidikovca “Ploče ”. Uz druženje i laganu šetnju kroz šumsku stazu, polako se penjemo do jednog od najslikovitijih i najfotografisanijih vidikovca u Srbiji. Sa stene “Ploče” doživećete najlepši pogled na Đerdap i Veliki kazan, mesto gde je Dunav najdublji (90m) i najuži (150m).

Nakon šetnje vozimo se do vidikovca sa kog se vidi 40 metara visoka skulpture u steni kralja Decebala koja važi sa najveću te vrste u Evropi, a u šali se naziva i rumunski Rushmore. Tu ćemo čuti priče o borbi rimskog cara Trajana protiv poslednjeg vladara Dačana – Decebala, bitci koja je reljefom opisana na Trajanovom stubu koji se danas može videti u Rimu.

U povratku nas put vodi do jedne od najlepših tvrđava u Srbiji – Golubačke tvrđave. Prošetaćemo platoom ispred tvrđave i čuti romanične legende o neostvarenoj ljubavi, istinite priče o borbama i junacima i uživati u Dunavu koji je ovde najširi u svom toku i odakle ulazi u deo nacionalnog parka.

 

TREKING NA VIDIKOVAC “PLOČE” ǀ DECEBELOVA SKLUPTURA ǀ VIZITORSKI CENTAR GOLUBAČKE TVRĐAVE

POLASCI:

6.JUL ǀ 24.AVGUST

CENA IZLETA : 2 900RSD

Prilikom prijave plaća se celokupan iznos aranžmana.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili minibusom sa klima uređajem i audio opremom
 • Boravišnu taksu Nacionalnog parka „Đerdap“
 • Posetu vizitorskom centru Golubačke tvrđave

Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troškove na putovanju
 • Hranu i piće
 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Ulaznicu u Golubačku tvrđavu

Napomene za pešačenje:

 • Staza je dugačka 3,5km u jednom pravcu i spada u srednje lake staze
 • Visina na kojoj se nalazi vidikovac je 355m
 • Oprema: udobne patike, slojevita odeća, kačket, sendviče, jednu - dve flaše vode, kremu za zaštitu od sunca, rezervna garderoba, kabanica u slučaju kiše.

 

Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 20.02.2019.

Đerdapska klisura je najduža i najveća klisura u Evropi, koja se sastoji od Golubačke klisure, Ljupovske kotline, klisure Gospođin vir, Donjomilanovačke kotline, klisure Veliki i Mali Kazan, Oršavske kotline, Sipske klisure i Vlaško-pontijske kotline. U ovoj klisuri nalaze se brojni arheološki nalazi i kulturno-istorijski spomenici, kao i primeri narodne slovenske arhitekture. Nacionalni park je izuzetno bogat biljnim i životinjskim svetom. Tu se nalazi i jedna od najvećih hidrocentrala u ovom delu Evrope sa svojim ogromnim akumulacionim jezerom. Zbog svog dobrog položaja i lepote, ovaj deo je imao bogatu istoriju, pa su tu i mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici, poput Lepenskog vira, rimskog puta, Trajanove table, Golubačke tvrđave... Đerdapska klisura se naziva i  “Željezna vrata”, zbog svoje moći, ćudljivosti i neprohodnosti. Mesto je čestih okupljanja turista i mešatana, pogotovo ljubitelja sportskog ribolova i kampovanja.