Mikonos avio

Mikonos avio

Najlepše i najromantičnije ostrvo Grčke! Uzane bele uličice, isprepletane buticima, barovima, galerijama kao i mediteranskim cvećem. Ostrvo na kome je prosto nemoguće da vam bude dosadno. 

SPECIJALNA PONUDA ZA PRIJAVE DO 31.03.

Primer perioda 9 dana / 8 noći, maj

Hotel New Aeolos 3* / doručak

CENA od 868€ po osobi - polazak iz Beograda

Mikonos se nalazi u centralnom delu Egejskog mora i pripada ostrvskoj grupi Kiklade. Mikonos je istovremeno i glavni grad i nalazi se na zapadnom delu ostrva, gde se nalazi i luka. Već u njoj se osecaju suprotnosti, koje inače karakterišu celo ostrvo. Sa jedne strane mir i tišina, a sa druge buka talasa koji udaraju o zidove kuća u Alevkantri, u delu koji se naziva mala Venecija. Arhitektura je tipična za ostrva iz ove grupe sa belim kućicama sa vratima, prozorima u plavoj i crvenoj boji, a ulice su popločane i uske. Jedno od najvažnijih obeležja grada su vetrenjače koje stoje u nizu, okrenute moru, a sačuvano ih je 7 od 10.


Mikonos je jedno od najkosmopolitskijih mesta na planeti, steciste svetskog jet seta, a čuven je i po noćnom životu i žurkama na plaži koje počinju u popodnevnim satima i traju sve do zore. Nije retkost da u nekom od kafea sretnete svetski poznate ličnosti ,a posebno na plazi Paradiso gde se tokom leta organizuju muzičke svečanosti sa poznatim dj-evima. Atrakcija u gradu Mikonosu je veliki pelikan Petros koji slobodno seta gradom nezainteresovan za turiste, ulazi u restorane i čeka na pijaci da mu ribari daju da jede ribu.
 

Ella plaža na Mikonosu je definitivno najlepša! Dugačka i prostrana, prekrivena sitnim mekanim peskom. Tu su i udobne ležaljke i drveni suncobrani. Voda je perfektna, prozirnai čista. Pored plaže je i Ella restoran, sa izvanrednim sendvičima i šejkovima. 

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

Dan 1: BEOGRAD – ATINA - MIKONOS. Čekiranje za let najkasnije dva sata pre poletanja. Poletanje aviona za Atinu utorkom u 10:20, sredom 16:40 i petkom 10:10 ili prema izdatoj avio karti ukoliko je let u drugim vremenima po redovnom redu letenja avio kompanije. Direktan let do Atine traje oko 2 sata. Sletanje aviona  odnosno 13:05 odnosno 19:25 odnosno 12:45  sati po lokalnom vremenu. Slobodno vreme u Atini do poletanja aviona za Mikonos. Maksimalno vreme čekanja u Atini je oko 7 sati. Poletanje za Mikonos 16:30 odnosno 20:30 odnosno 13:30 h po lokalnom vremenu. Sletanje aviona nakon 40 min. Transfer do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.
 
Dan 2: do pretposlednji dan MIKONOS - Boravak i hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Tokom boravka moguće je organizovati fakultativne izlete na destinaciji na stranom jeziku.
 

Posledniji dan MIKONOS – ATINA - BEOGRAD. Napuštanje smeštajnog objekta. Transfer na aerodrom. Poletanje aviona za Atinu ponedeljkom 12:20, sredom 16:40  i četvrtkom 14:45. Dolazak u Atinu oko 13:05 odnosno 19:25 odnosno 19:30 h po lokalnom vremenu.  Nastavak putovanja za Beograd iz Atine oko 17:20 sati odnosno 22:35 odnosno 17:20 h po lokalnom vremenu. Dolazak u Beograd.

SPECIJALNA PONUDA ZA PRIJAVE DO 31.03.

9 dana / 8 noći u junu - od 969eur

9 dana / 8 noći u julu - od 1126eur

9 dana / 8 noći u avgustu - od 1322eur

9 dana / 8 noći u septembru - od 948eur

Mogućnost dužeg ili kraćeg boravka!

Upit na: jungletravel@gmail.com

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE ZA EFEKTIVU NA DAN UPLATE. CENA JE GARANTOVANA SAMO ZA UPLATU KOMPLETNOG IZNOSA.

Način plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak 15 dana pre početka putovanja;
 • Kreditnim karticama;
 • Preko računa.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz avionom sa svim taksama na relaciji Beograd – Atina – Mikonos - Atina - Beograd (redovan let Aegeana, maksimalno vreme čekanja u Atini na aerodromu je oko 7 sati); cena je rađena na osnovu bazične tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta, moguće je putovati uz doplatu za sledeću raspoloživu tarifu;
 • Minimum 5 noćenja u hotelu ili apartmanu na bazi odabranih usluga;
 • Transferi autobusom ili automobilom od aerodroma do hotela i od hotela do aerodromaci;

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Fakultativne izlete;
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
 • Individualne troškove putnika;
 • TAKSA NA NOĆENJE je obavezna od 01.01.2018., naplaćuje se na licu mesta i regulisana na sledeci nacin:
  0,50 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 1-2 zvezdice
  1,50 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 3 zvezdice
  3,00 eur po sobi, po noćenju za hotele s 4 zvezdice
  4,00 eur po sobi, po noćenju za hotele sa 5 zvezdica.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je Filip Travel sa licencom OTP 196/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA FILIP TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, FILIP TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik važi od 11.03.2019.


U slučaju promena na monetarnom trzištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni
.

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Filip Travel

Licenca Ministarstva Turizma OTP 196/2010

Opis smeštajnih objekata:

New Aelos 3* - hotel New Aeolos nalazi se na uzvišenju na vrhu grada Mikonos (Hora), na 1,1 km udaljenosti od plaže i centra grada i 1,5 km od aerodroma.

Pelican Town Art 2* - hotel Pelican Town Art nalazi se na vrhu grada Mikonos, na 1,1 km udaljenosti od centra grada i gradske plaže, a na svega 1,5 km udaljenosti od aerodroma.

Mykonos Beach 3* - hotel Mykonos Beach nalazi se na obodu grada u oblasti Agios Ioanis. Smešten je na uzvišenju iznad plaže od koje ga deli ulica i 200 m. Od starog grada i luke je udaljen 1,5 km, a od aerodroma 1,7 km.

Olia 3* - hotel Olia nalazi se u neposredmoj blizini nove luke (600 m), od plaže Agios Stefanos je udaljen 1,2 km, od centra grada 1,3 km, a od aerodroma 3,5 km.

Fresh Boutique 3* - hotel Fresh Boutique smešten je u srcu grada Mikonosa, na 300 m udaljenosti od vetrenjača, 600 m od plaže i stare luke i 2 km od aerodroma.

Ilio Maris 4* - hotel Ilio Maris se nalazi u gradu Mikonos, na 250 m udaljenosti od najbliže plaže i 500 m od vetrenjača. Stara luka i centar grada udaljeni su 1,1 km, a aerodrom 1,7 km.

New Aelos 3* - hotel New Aeolos nalazi se na uzvišenju na vrhu grada Mikonos (Hora), na 1,1 km udaljenosti od plaže i centra grada i 1,5 km od aerodroma.

Pelican Town Art 2* - hotel Pelican Town Art nalazi se na vrhu grada Mikonos, na 1,1 km udaljenosti od centra grada i gradske plaže, a na svega 1,5 km udaljenosti od aerodroma.

Mykonos Beach 3* - hotel Mykonos Beach nalazi se na obodu grada u oblasti Agios Ioanis. Smešten je na uzvišenju iznad plaže od koje ga deli ulica i 200 m. Od starog grada i luke je udaljen 1,5 km, a od aerodroma 1,7 km.

Olia 3* - hotel Olia nalazi se u neposredmoj blizini nove luke (600 m), od plaže Agios Stefanos je udaljen 1,2 km, od centra grada 1,3 km, a od aerodroma 3,5 km.

Fresh Boutique 3* - hotel Fresh Boutique smešten je u srcu grada Mikonosa, na 300 m udaljenosti od vetrenjača, 600 m od plaže i stare luke i 2 km od aerodroma.

Ilio Maris 4* - hotel Ilio Maris se nalazi u gradu Mikonos, na 250 m udaljenosti od najbliže plaže i 500 m od vetrenjača. Stara luka i centar grada udaljeni su 1,1 km, a aerodrom 1,7 km.