Kosta Dorada avio

Kosta Dorada avio

Leto na Zlatnoj obali – uživanje na dugim peščanim plažama okupanim sunčevim zracima.

FIRST MINUTE CENE

11 dana, avio + takse + transferi + smeštaj + vodič

Kosta Dorada je obalska regija koja obuhvata južni deo Katalonije. Glavni grad joj je Taragon, a podeljena je u šest okruga sa 131 gradom. Zahvaljujući svojoj zavidnoj lokaciji, Kosta Dorada je sa jedne strane okružena planinskim vencima, a sa druge strane izlazi na Mediteransko more.

Nekoliko plaža Kosta Dorade nagrađeno je sa Plavom zastavom za čistoću mora, plaže i obale. Ovu prestižnu nagradu dodeljuje Evropska organizacija za ekološko obrazovanje. Gradovi Salou, Cambrils, La Pineda i Calafell sa svojim dugim plažama zvanično su potvrđeni i kao turističke destinacije pogodne za porodice.

Kosta Dorada ili Zlatna obala svoje ime dobila je zbog boje zlatnog peska koji se presijava na suncu. Zlatna boja nije jedina koja se ovde može zapaziti, nego i širok spektar boja rastinja koje obogaćuje ovu regiju. Kontrast svemu ovome jeste plavetnilo mora, kao i nijanse narandžaste boje u sumrak.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

PROGRAM BORAVKA - 11 dana (10 noćenja)
Dan 1: BEOGRAD - BARSELONA - Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod Šaltera Organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona. Direktan čarter let za Barselonu (oko 120 minuta). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik agencije organizatora putovanja. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.

Dan 2: do 10: KOSTA DORADA - Boravak i hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka - informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka - fakultativni izleti.

Dan 11: BARSELONA - BEOGRAD. Sobe treba napustiti do 10h. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd.

FIRST MINUTE CENE

11 dana, avio + takse + transferi + smeštaj + vodič

13.07-23.07/23.07-03.08/30.07-10.08/03.08-13.08/10.08-20.08/13.08-24.08/24.08-03.09/03.09-14.09

Hotel Jaime I 3* - od 609eur (polupansion)

Hotel Villa Dorada 3* - od 656eur (polupansion)

Hotel Playa de Oro 3* - od 656eur (polupansion)

Hotel Best Los Angeles 4* - od 663eur (polupansion)

Hotel Santa Monica Playa 3* - od 667eur (polupansion)

Hotel Marinada 3* - od 668eur (polupansion)

Hotel Best Cambrils 4* - od 724eur (polupansion)

Hotel Best Maritim 4* - od 794eur (polupansion)

Hotel Caribe 4* - od 1186eur (polupansion)

Upit na: jungletravel@gmail.com

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE ZA EFEKTIVU NA DAN UPLATE. CENA JE GARANTOVANA SAMO ZA UPLATU KOMPLETNOG IZNOSA.

Način plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak 15 dana pre početka putovanja;
 • Kreditnim karticama;
 • Preko računa.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz avionom sa svim taksama na relaciji Beograd - Barselona - Beograd (čarter let);
 • 10 noćenja u hotelu ili apartmanu na bazi odabranih usluga;
 • transferi autobusom od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma;
 • usluge predstavnika agencije;

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • boravišna taksa, plaća se na recepciji hotela ( 0,5 evra po noći i osobi za hotele 2* i 3*, 1 evro po noći i osobi za hotele 4*, 2.5 evra za hotele 5*, deca do 16 godina ne plaćaju boravišnu taksu);
 • fakultativne izlete;
 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
 • sve navedene takse podložne su promenama i uplaćuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je Filip Travel sa licencom OTP 196/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA FILIP TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, FILIP TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik važi od 24.01.2019.

Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 100 putnika
U slučaju promena na monetarnom trzištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni
.

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Filip Travel

Licenca Ministarstva Turizma OTP 196/2010

Opis smeštajnih objekata:

Hotel Jaime I 3* - hotel Jaime I je veliki hotel u Salou čiji se smeštajni kapaciteti nalaze u tri zgrade, ali sa isto toliko sadržaja za veliki broj gostiju. Udaljen oko 600 metara od plaže Levant, u neposrednoj blizini se nalazi i plaža Kapeljans. Od šetališta uz more je udaljen 500 metara, a od centra Saloua oko 1 km. Ima 775 soba.

Hotel Villa Dorada 3* - hotel Vila Dorada je odlično lociran hotel u blizini dve plaže, obe udaljene 250 metara od hotela: Kapeljans i Plaja Larga. Od šetališta uz more je udaljen oko 1 km a oko 1,5 km od centra mesta. Ima 260 soba.

Hotel Playa de Oro 3* - hotel Playa de Oro se nalazi na uzvišenju u Salou u ulici punoj barova i prodavnica, u blizini dve gradske plaže: Playa Larga i Llenguadets (oko 250 m). Od parka Portaventura je udaljen 2 km, isto koliko i od centra mesta i šetališta uz more. Hotel je renoviran 2016. godine i ima renovirane sobe, bazen i zajedničke prostorije. Ima 175 soba.

Hotel Marinada 3* - se nalazi nedaleko od centra mesta Salou (oko 1 km), a najbliža plaža Kapeljans je udaljen 900 metara. Tematski park Portaventura je udaljen nekoliko minuta vožnje i do njega se lako može stići turističkim vozićem. Hotel ima 228 soba.

Hotel Santa Monica Playa 3* - hotel santa Monica Playa je odlično lociran hotel u turističkom delu mesta Salou, nedaleko od barova, restorana, diskoteka, prodavnica, udaljen 1 km od centra i oko 400 metara od šetališta uz more. Od plaže je udaljen oko 250 metara, od parka PortAventura 2 km. Ima 210 soba. Preporučuje se mladima. 

Hotel Best Los Angeles 4* - hotel Best Los Angeles je idealno lociran, ne pešačkoj je udaljenosti od centra mesta Salou (oko 1 km), 300 m od plaže Kapeljans a i druga, duža plaža Larga je veoma blizu. Udaljen je oko 4 km od tematskog parka Portaventura sa kojim je dobro povezan gradskim prevozom. 

Hotel Best Cambrils 4* - hotel Best Cambrils se nalazi u zoni Vilafortuni, između mesta Salou i Kambrils, udaljen oko 3 km od jednog i od drugog. Od peščane plaže je udaljen 100 m (prelazi se ulica), a od najbližih prodavnica, restorana i sličnih sadržaja oko 350 m. Ima 400 soba. 

Hotel Best Maritim 4* - hotel Best Maritim se nalazi u zoni Vilafortuni, između Saloua (oko 1.5 km) i Kambrilsa (oko 5 km). Od plaže Kap de Sant Pere ga deli samo promenada. Tematski park Portaventura je udaljen oko 10 km. 

Hotel Caribe 4* - hotel Caribe je tropska oaza koja se nalazi u okviru parka Portaventura u Salou. Specifičan je po najvećem bazenu od peska koji okružuju niske vile u karipskom stilu i bogata tropska bašta. Od plaže je udaljen oko 2 km i isto toliko od tematskog parka Portaventura. Posebne pogodnosti koje imaju gosti ovog hotela su: neograničen ulaz u park Portaventura u toku boravka, specijalne pogodnosti prilikom kupovine ulaznica za Ferrari Land i Caribe vodeni park, besplatan Wi Fi i još mnogo drugih opcija. Ima 497 soba.

Hotel Jaime I 3* - hotel Jaime I je veliki hotel u Salou čiji se smeštajni kapaciteti nalaze u tri zgrade, ali sa isto toliko sadržaja za veliki broj gostiju. Udaljen oko 600 metara od plaže Levant, u neposrednoj blizini se nalazi i plaža Kapeljans. Od šetališta uz more je udaljen 500 metara, a od centra Saloua oko 1 km. Ima 775 soba.

Hotel Villa Dorada 3* - hotel Vila Dorada je odlično lociran hotel u blizini dve plaže, obe udaljene 250 metara od hotela: Kapeljans i Plaja Larga. Od šetališta uz more je udaljen oko 1 km a oko 1,5 km od centra mesta. Ima 260 soba.

Hotel Playa de Oro 3* - hotel Playa de Oro se nalazi na uzvišenju u Salou u ulici punoj barova i prodavnica, u blizini dve gradske plaže: Playa Larga i Llenguadets (oko 250 m). Od parka Portaventura je udaljen 2 km, isto koliko i od centra mesta i šetališta uz more. Hotel je renoviran 2016. godine i ima renovirane sobe, bazen i zajedničke prostorije. Ima 175 soba.

Hotel Marinada 3* - se nalazi nedaleko od centra mesta Salou (oko 1 km), a najbliža plaža Kapeljans je udaljen 900 metara. Tematski park Portaventura je udaljen nekoliko minuta vožnje i do njega se lako može stići turističkim vozićem. Hotel ima 228 soba.

Hotel Santa Monica Playa 3* - hotel santa Monica Playa je odlično lociran hotel u turističkom delu mesta Salou, nedaleko od barova, restorana, diskoteka, prodavnica, udaljen 1 km od centra i oko 400 metara od šetališta uz more. Od plaže je udaljen oko 250 metara, od parka PortAventura 2 km. Ima 210 soba. Preporučuje se mladima. 

Hotel Best Los Angeles 4* - hotel Best Los Angeles je idealno lociran, ne pešačkoj je udaljenosti od centra mesta Salou (oko 1 km), 300 m od plaže Kapeljans a i druga, duža plaža Larga je veoma blizu. Udaljen je oko 4 km od tematskog parka Portaventura sa kojim je dobro povezan gradskim prevozom. 

Hotel Best Cambrils 4* - hotel Best Cambrils se nalazi u zoni Vilafortuni, između mesta Salou i Kambrils, udaljen oko 3 km od jednog i od drugog. Od peščane plaže je udaljen 100 m (prelazi se ulica), a od najbližih prodavnica, restorana i sličnih sadržaja oko 350 m. Ima 400 soba. 

Hotel Best Maritim 4* - hotel Best Maritim se nalazi u zoni Vilafortuni, između Saloua (oko 1.5 km) i Kambrilsa (oko 5 km). Od plaže Kap de Sant Pere ga deli samo promenada. Tematski park Portaventura je udaljen oko 10 km. 

Hotel Caribe 4* - hotel Caribe je tropska oaza koja se nalazi u okviru parka Portaventura u Salou. Specifičan je po najvećem bazenu od peska koji okružuju niske vile u karipskom stilu i bogata tropska bašta. Od plaže je udaljen oko 2 km i isto toliko od tematskog parka Portaventura. Posebne pogodnosti koje imaju gosti ovog hotela su: neograničen ulaz u park Portaventura u toku boravka, specijalne pogodnosti prilikom kupovine ulaznica za Ferrari Land i Caribe vodeni park, besplatan Wi Fi i još mnogo drugih opcija. Ima 497 soba.