Bansko

Bansko

Doživite čari zime na pravi način. Najbolji ski centar u Bugarskoj sa najdužim stazama i najjeftinija evropska destinacija za ljubitelje skijanja!

sopstveni prevoz – cena od 21 eur po noći

Kod nas možete rezervisati autobuski prevoz!

Prevoz na relaciji: Beograd – Bansko • Povratna karta: 50 € • Jedan pravac: 30 €
Prevoz na relaciji: Niš – Bansko • Povratna karta: 40 € • Jedan pravac: 25 €

Period putovanja: Decembar 2018 – april 2019.

Bansko je najpoznatije i najznačajnije skijalište u Bugarskoj, smešteno na severoistočnoj padini Pirina, udaljeno od Beograda oko 530 km. Devedesetih godina XX veka bio je mali grad sa istorijskim centrom pod zaštitom UNESCO-a, a samo petnaestak godina kasnije razvio se u veliki turistički centar i skijalište. Danas ovde postoji veliki broj hotela i apartmana, restorana, barova i prodavnica.

Ski centar se prostire na visini do 2600 m nadmorske visine, dužina ski staza je 70 km. Ski staze podeljene su u dva dela: Čalin Valog (1100-1600m) i Šiligarnika (1700-2500m). Skoro sve ski staze pokrivene su sistemom za veštački sneg, pa sezona u Banskom traje do sredine maja. Staze su pretežno plave i crvene kategorizacije (8 plavih i 11 crvenih), ali imaju i 2 crne staze. Najpoznatija je crna staza Tomba, nazvana po italijanskom skijašu Albertu Tombi.

Osim mogućnosti da se dobro provedete skijajući, vozeći bord, motorne sanke ili da odete na ski planinarenje, region je poznat po mineralnim izvorima, pa je Bansko i poznata SPA destinacija. Skoro svaki hotel ima i savremene SPA centre koji nude razne wellness tretmane.

Centar varoši krasi crkva Svete Trojice, čija gradnja započeta je 1810. godine i trajala je, u etapama, ukupno 40 godina. Crkva je dugačka 44m, široka 22m, visoka 12m. Prilikom ulaska u crkvu primetićete krst i polumesec sa zvezdom. Razlog tome je taj što su u periodu gradnje važili turski zakoni, po kojima nijedna crkva nije smela da bude viša od džamije.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/4076257,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA 4, 21000 NOVI SAD, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com

Dan 1: BEOGRAD – BANSKO
Imndividualni polazak uvek dan ranije. Dolazak u hotel ili aparthotel narednog dana. Ulazak u sobe/studije/apartmane od 14.00 sati po lokalnom vremenu.
Od 2. do pretposlednjeg dana: BANSKO.
Boravak u hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga.
Posledniji dan: BANSKO - BEOGRAD
Doručak za goste koji imaju uplaćenu uslugu BB ili HB. Napuštanje apartmana / studija / hotela do 10 h. Polazak za Beograd. Kraj putovanja.

ULTRA FIRST MINUTE

Cene su izražene u evrima po osobi po noćenju za smeštaj; popusti su uračunati u cene:

Hotel Olymp 3* - od 25eur

Hotel Trinity Residence & Spa 3* - od 26eur

Hotel Evelina Palace 4* - od 21eur

Grand Royale Hotel & Spa 4* - od 22eur

Hotel Belvedere Holiday Club Bansko 4* - od 27eur

Hotel Casa Karina 3* - od 26eur

Hotel Lion 4* - od 33eur

Hotel Perun Lodge 4* - od 29eur 

Hotel MPM Sport 4* - od 43eur

Vihren Palace 4* - od 34eur

Hotel Lucky Bansko 5* - od 36eur

*Ostali hoteli koji nisu navedeni - na upit: jungletravel@gmail.com

Kod nas možete rezervisati autobuski prevoz!

Prevoz na relaciji: Beograd – Bansko • Povratna karta: 50 € • Jedan pravac: 30 €
Prevoz na relaciji: Niš – Bansko • Povratna karta: 40 € • Jedan pravac: 25 €

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU VOJVOĐANSKE BANKE NA DAN UPLATE. CENA JE GARANTOVANA SAMO ZA UPLATU KOMPLETNOG IZNOSA.

Način plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije dva meseca pre početka putovanja.
 • Kreditnim karticama.
 • Preko računa

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • smeštaj u apartmanu/studiju/sobi;
 • izabrani broj noćenja na bazi izabrane usluge;
 • troškovi organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • boravišna taksa - plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu od 5 eur po osobi za ceo boravak ili 1 eur po osobi dneveno u zavisnosti od uslova hotela, 
 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
 • prevoz do destinacije
 • individualne troškove
   

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je Filip Travel sa licencom OTP 196/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA FILIP TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, FILIP TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.


U slučaju promena na monetarnom trzištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni
.

 

Cenovnik br. 01 od 19.09.2018.

Bansko je najpopularniji ski centar u Bugarskoj ali i u jugosistočnoj Evropi. Ski centar sa odličnom infrastrukturom i velikom ponudom hotela i apartmana u blizini žičara. Ski centar Bansko poseduje odlično uređene staze za sve nivoe skijaških veština. Početna stanica gondole nalazi se pored hotela Kempinski, oko 2,5 km od centra grada. Od svakog hotela saobraćaju minibusevi do gondole. Za manje od 20 minuta se stiže do ski centra, koji se nalazi na približno 12 km od grada. Oni koji žele da se spuste do samog grada na skijama ili snoubordu, mogu da probaju jedinstvenu ski stazu, dugu 16 km, koja prolazi kroz šumu i odgovara svim skijašima.

Opis smeštajnih jedinica:

Hotel Olymp Bansko 3* - 2.2 km od gondole, 500 m od starog dela grada. Hotel ima dva dela sa ukupno 30 soba, recepcijom, restoran, lobi bar, mehana, sef kod recepcije, room servis, spa centar, sauna, parno kupatilo, đakuzi, masaže, skijašnica.Hotel Trinity 4* - 500 m od centra, 1.5 km od gondole. Hotel ima 48 standardnih soba i apartmanski deo koji je spojen toplim hodnikom sa hotelom. Ima recepciju, restoran, lobi bar, skijašnicu, spa centar, tursko kupatilo, finska sauna, parno kupatilo, soba za relaksaciju, tretmani lica i tela, masaže, solarijum, vitamin bar, bazen, fitnes, đakuzi, room servis.

Hotel Evelina Palace 4* - 100m od starog grada Bansko i 900m od gondole. Hotel ima 40 soba. Ima restoran, lobi-bar, lift, fitnes sala, sauna, zatvoreni bazen, dečiji bazen, solarijum, parno kupatilo, masaža, stoni tenis, WI-Fi internet, sef na recepciji, bilijar, stoni tenis, skijašnica.Hotel Belvedere Holiday Club Bansko 4* - 300 m od gondole i 700 m od centra grada Bansko. Hotel se sastoji od tri kompleksa zgrada i ima ukupno 108 apartmana. Ima recepciju, lift, lobi bar, restoran, sef na recepciji, room servis, spa centar, fitnes, sauna, parno kupatilo, đakuzi, solarijum, masaže, otvoreni i zatvoreni bazen, wi-fi internet, parking.

Grand Royale Hotel & Spa 4* - Grand Royale Apartmanski kompleks Grand Royale nalazi se na 600 metara od najbliže žičare i na 1,3 km od centra Banskog. Ovaj objekat sa 4 zvezdice poseduje zatvoreni bazen, veliki spa centar, teretanu i dečije igralište. Besplatan bežični internet dostupan je u svim prostorijama.


Hotel Casa Karina 3* - 200 m gondole, 800 m od starog grada Bansko. Ima restoran, zatvoreni bazen, spa centar, sauna, masaže, parno kupatilo, fitnes sala, sef, internet.Hotel Lion 4* Hotel Lion Bansko nudi potpuno opremljene, lepo uređene sobe, elegantan restoran sa barom i bifeom, kao i spa i wellness centar.


Hotel Perun Lodge 4* - 400 m od gondole, 800 m od starog grada Bansko. Hotel ima 74 studija, 110 apartmana. Ima restoran, lobi bar sa kaminom, dečija igraonica, spa centar, zatvoreni bazen, tursko kupatilo, sauna, đakuzi, fitnes, masaže, garaža, internet.Hotel MPM Sport 4* - preko puta gondole i 2 km od starog dela grada Bansko. Ima restoran, lobi bar, irski pab, sef na recepciji, spa centar, zatvoreni bazen, sauna, parno kupatilo, rimsko kupatilo, đakuzi, wi-fi internet, bilijar, garaža.


Hotel Vihren Palace 4* - 80 m od gondole i 800 m od centra grada Bansko. Hotel se sastoji od dva objekta  koji se nalaze se jedan pored drugog i povezani su toplim hodnikom. Imaju ukupno 72 Studija i 70 apartmana. Ima lift, restoran, mehana, lobi bar, kafe poslastičarnica, wi-fi internet kod recepcije, prodavnica suvenira, room servis, sef na recepciji, moderni SPA centar sa zatvorenim bazenom, sauna, parno kupatilo, đakuzi, masaža, fitnes, skijašnica, parking.


Hotel Lucky Bansko 5* - 450 m od centra grada i 2 km od gondole. Potpuno nov kompleks apartmanskog tipa. Ima 67 Studija i 47 apartmana. Ima lift, restoran, lobi bar, cigaret bar, room servis, savremeni spa centar, zatvoreni bazen, đakuzi, solarijum, sauna, ledena soba, parno kupatilo, fitnes sala, masaža, kozmetički salon, bilijar, wi-fi internet, skijašnica, parking, garaža.

Hotel Olymp Bansko 3* - 2.2 km od gondole, 500 m od starog dela grada. Hotel ima dva dela sa ukupno 30 soba, recepcijom, restoran, lobi bar, mehana, sef kod recepcije, room servis, spa centar, sauna, parno kupatilo, đakuzi, masaže, skijašnica.Hotel Trinity 4* - 500 m od centra, 1.5 km od gondole. Hotel ima 48 standardnih soba i apartmanski deo koji je spojen toplim hodnikom sa hotelom. Ima recepciju, restoran, lobi bar, skijašnicu, spa centar, tursko kupatilo, finska sauna, parno kupatilo, soba za relaksaciju, tretmani lica i tela, masaže, solarijum, vitamin bar, bazen, fitnes, đakuzi, room servis.


Hotel Evelina Palace 4* - 100m od starog grada Bansko i 900m od gondole. Hotel ima 40 soba. Ima restoran, lobi-bar, lift, fitnes sala, sauna, zatvoreni bazen, dečiji bazen, solarijum, parno kupatilo, masaža, stoni tenis, WI-Fi internet, sef na recepciji, bilijar, stoni tenis, skijašnica.


Hotel Belvedere Holiday Club Bansko 4* - 300 m od gondole i 700 m od centra grada Bansko. Hotel se sastoji od tri kompleksa zgrada i ima ukupno 108 apartmana. Ima recepciju, lift, lobi bar, restoran, sef na recepciji, room servis, spa centar, fitnes, sauna, parno kupatilo, đakuzi, solarijum, masaže, otvoreni i zatvoreni bazen, wi-fi internet, parking.


Grand Royale Hotel & Spa 4* - Grand Royale Apartmanski kompleks Grand Royale nalazi se na 600 metara od najbliže žičare i na 1,3 km od centra Banskog. Ovaj objekat sa 4 zvezdice poseduje zatvoreni bazen, veliki spa centar, teretanu i dečije igralište. Besplatan bežični internet dostupan je u svim prostorijama.


Hotel Casa Karina 3* - 200 m gondole, 800 m od starog grada Bansko. Ima restoran, zatvoreni bazen, spa centar, sauna, masaže, parno kupatilo, fitnes sala, sef, internet.Hotel Lion 4* Hotel Lion Bansko nudi potpuno opremljene, lepo uređene sobe, elegantan restoran sa barom i bifeom, kao i spa i wellness centar.


Hotel Perun Lodge 4* - 400 m od gondole, 800 m od starog grada Bansko. Hotel ima 74 studija, 110 apartmana. Ima restoran, lobi bar sa kaminom, dečija igraonica, spa centar, zatvoreni bazen, tursko kupatilo, sauna, đakuzi, fitnes, masaže, garaža, internet.Hotel MPM Sport 4* - preko puta gondole i 2 km od starog dela grada Bansko. Ima restoran, lobi bar, irski pab, sef na recepciji, spa centar, zatvoreni bazen, sauna, parno kupatilo, rimsko kupatilo, đakuzi, wi-fi internet, bilijar, garaža.


Hotel Vihren Palace 4* - 80 m od gondole i 800 m od centra grada Bansko. Hotel se sastoji od dva objekta  koji se nalaze se jedan pored drugog i povezani su toplim hodnikom. Imaju ukupno 72 Studija i 70 apartmana. Ima lift, restoran, mehana, lobi bar, kafe poslastičarnica, wi-fi internet kod recepcije, prodavnica suvenira, room servis, sef na recepciji, moderni SPA centar sa zatvorenim bazenom, sauna, parno kupatilo, đakuzi, masaža, fitnes, skijašnica, parking.


Hotel Lucky Bansko 5* - 450 m od centra grada i 2 km od gondole. Potpuno nov kompleks apartmanskog tipa. Ima 67 Studija i 47 apartmana. Ima lift, restoran, lobi bar, cigaret bar, room servis, savremeni spa centar, zatvoreni bazen, đakuzi, solarijum, sauna, ledena soba, parno kupatilo, fitnes sala, masaža, kozmetički salon, bilijar, wi-fi internet, skijašnica, parking, garaža.