Grac Prvi maj

Grac Prvi maj

Putovanje u Grac
Izlet autobusom u grad kulture Austrije i centar Štajerske

FIRST MINUTE CENA DO 02.03.2019. 49EUR
NAKON 02.03.2019. CENA 59EUR
 

Period putovanja: 30.04-02.05.2019.

Kratak predah i putovanje za praznike -  krenite sa nama na izlet u Grac, grad drugi po veličini u Austriji  i centar šumovite Štajerske.  Barok i renesansa, očuvana  tradicija i avangardna arhitektura doprineli su da ovaj grad bude proglašen evropskom prestonicom kulture 2003. godine. Svoj današnji izgled grad duguje periodu baroka, kada su nastajale građevine sa prelepo dekorisanim baroknim fasadama. Grac ima lepo uređene ulice, raskošne građevine, zanimljive pejzaže, šarene pijace i ušuškane sokake. Studentski život daje poseban ritam Gracu, gde je na jednom od univerziteta studirao i naš naučnik Nikola Tesla.

Šetamo i istražujemo stari deo grada koji je stavljen na listu kulturne baštine UNESKO-a. Gradski trg Hauptplatz, okružen Gradskom kućom iz XIX veka i zgradom Luegg, predstavlja centar gradskog života odakle polaze sve tramvajske linije i šoping ulice. U centru trga je izgrađena fontana posvećena štajerskom princu koga okružuju četiri žene koje simbolizuju reke: Muru, Dravu, Enns i Sann. Ovde probajte lokalne kobasice sa senfom ili Šlosberg praline u poslastičarnici Stehly iz 1956. godine.

Odlazimo do reke Mure i obilazimo Murinsel, plutajuće ostrvo u obliku školjke, izgrađeno od čelika. U sredini se nalazi amfiteatar, u kom se održavaju koncerti, kao i kafe i igralište za decu. Ostrvo je izgrađeno 2003. godine kako bi Grac dostojno obeležio godinu u kojoj je nosio epitet “Evropski grad kulture”.  

Kunsthaus, kuća umetnosti, izgrađena 2003. godine ponosno prkosi naspram tradicionalnih kuća sa crvenim crepovima i predstavlja simbol harmonije starog i novog Graca. “Prijateljski vanzemaljac”, kako ga mnogi zovu,  posvećen je modernoj umetnosti, posebno onoj nastaloj od 60-ih godina prošlog veka pa do danas.

Penjemo se do brda Šlosberg sa Kula-satom (Uhrturm)  koje je najprepoznatljivije obeležje grada. Sagrađena 1561. godine, ova Kula je jedino što je preostalo od masivnih zidina koje su nekada ovde postojale. Uživamo i posmatramo grad sa visine, uočavamo različitost nacija, jezika, stila oblačenja i tada konačno možemo da kažemo da smo upoznali Grac i osetili njegovu atmosferu.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA BR. 4, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (30.04): Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća) u 18h. Vreme za upoznavanje i planiranje dobrog provoda. Dnevno-noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (01.05): Dolazak u Grac, grad sa šest univerziteta i središte kulture i umetnosti Austrije.  Fakultativni obilazak grada: zgrada Opere, fontana posvećena štajerskom princu, staro gradsko jezgro koje se nalazi na listi UNESCO-ve kulturne baštine: Landhaus – renesansna palata pokrajinske vlade Štajerske, glavni trg Hauptplatz, Gradska kuća, zgrada Lueg, Rimokatolička crkva, Katedrala sa mauzolejom Ferdinanda II. Odlazimo do reke Mure gde obilazimo Kunsthaus – muzej modern umetnosti i Murinsel – veštačko ostrvo sagrađeno u čast proglašenja Graca evropskom prestonicom kulture. Penjemo se do brda Šlosberg i obilazimo Sahat kulu koja predstavlja simbol grada. Slobodno vreme. Predlažemo posetu poslastičarnice Strehly otvorenu 1956. godine poznatu po čuvenim slatkišima poput Šlosberg pralina. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 3 (02.05): Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

FIRST MINUTE DO 02.03.2019 – CENA 49EUR

NAKON 02.03.2019 -  CENA 59EUR

Prilikom prijave plaća se 30eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Ostatak se plaća najkasnije mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klima, video i audio uređajima, na navedenim relacijama

 

Aranžman ne obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove za vreme putovanja

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 25.10.2018.

Grac je drugi po veličini grad u Austriji i  nalazi se u jugoistočnom  delu zemlje, na obali reke Mure. Grac je upravno, privredno i kulturno središte pokrajine Štajerske. Prvobitno, grad je nosio naziv “Gradac” po maloj tvrdjavi koja se nalazi na brdu iznad grada. Grad je naseljen još 800 godine pre nove ere, a prvi put se pominje 1128. godine, kada je pao pod vlast Habzburške monarhije i ujedno postao važan trgovički centar. Godine 2003. Grac je proglašen kulturnom prestonicom Evrope, a istorijsko središte grada je upisano na UNESCO-vu listu mesta svetske baštine u Evropi 1999. godine. Grac je rodni grad holivudske legende Arnolda Švarcenegera I grad u kome je studirao Nikola Tesla.