Rim Prvi maj

Rim Prvi maj

Putovanje: Rim 1.maj
6 dana, bus+hostel (sobe sa 3, 4 i 5 kreveta i dvokrevetene uz doplatu)

FIRST MINUTE DO 06.04.2019: CENA 145EUR
CENA ZA STUDENTE I GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA: CENA 135EUR

NAKON 06.04.2019: CENA 155EUR
CENA ZA STUDENTE I GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA: CENA 145EUR

Period putovanja: 26.04-01.05.2019.

“Večni grad” u koji svako ko dođe poželi da se vrati, bacivši novčić u fontanu Di Trevi.  A kako da prvi put dođete u Rim? Organizujemo najjeftinije putovanje do sada, 4 nezaboravna dana u Rimu po najnižoj ceni do sada.

Rim je, po legendi, nastao 753.godine pre nove ere. Osnovala su ga braća Romul i Rem, koje je dojila vučica. Posle Atine, najstariji je grad zapadne civilizacije. Bio je prestonica Rimskog kraljevstva, Rimske republike i Rimskog carstva. Od I veka nove ere postaje centar hrišćanskog sveta.

Rim je jedini grad na svetu na čijoj se teritoriji nalazi država – Vatikan, sedište svete stolice. Siktinska kapela, bazilika Svetog Petra, veliki trg i neverovatan pogled, ostaviće vas bez daha. Mistika opisana u Den Braunovom romanu “Anđeli i demoni”, vodiće vas kroz “večni grad”.

Veličanstveni trgovi ukrašeni obeliscima, građeni su pretežno u XVII veku: Piazza Navona, Piazza di Spagna, Campo de’ Fiori, Piazza Venezia, Piazza Farnese i Piazza della Minerva. Najizrazitiji predstavnik barokne umetnosti je slavna Fontana di Trevi, delo italijanskog arhitekte Nikole Salvija.

Grad u kome je svaki kamen pisao istoriju i u kome ćete čuti brojne zanimljive priče od istorijskih do romantičnih. Sa brda Palatin potiču sve palate sveta, jer je tu prva sagrađena za vreme cara Avgusta . U fontani Di Trevi se uveče sakupi oko 3000evra, jer svi turisti bacaju novčiće sa željom da se vrate u ovaj grad. Rimljani ljube svoje žene u usta na kraju dana, ali ne samo zbog romantike, već da bi proverili šta su pile tokom dana. I tako vas Rim očarava svakim trenutkom provedenim u njemu.

Fakultativni izlet u Napulj, grad odakle potiče jelo koje konzumiraju skoro svi narodi sveta – pica. Vulkan Vezuv, drevna Pompeja, stari centar grada pod zaštitom UNESCO-a privlače u Napulj brojne turiste širom sveta. Ime je dobio iz starogrčkog i znači “Novi grad”.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

NOVI SAD, ĆIRPANOVA BR. 4, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1 (26.04.2019): Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća) u 14h. Dnevno-noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (27.04.2019): Dolazak u Rim u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: San Pietro in Vincoli crkvu u kojoj se nalazi Mikelanđelov Mojsije, Koloseum, brdo Kapitol, Kampidoljo sa čuvenom vučicom, trg Venecija. Smeštaj u hostel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 3 (28.04.2019): Fakultativni obilazak “večnog grada”: Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona, Trg cveća (Campo de`Fiori), Dvorac svetog anđela (Castel Sant`Angelo), Trg Svetog Petra (Vatikan). Slobodno vreme. Uveče fakultativni odlazak u Trastevere, boemsku četvrt Rima. Povratak u hostel. Noćenje.

Dan 4 (29.04.2019): Fakultativni izlet u Napulj, najveći grad južne Italije i sedište regije Kampanijasrednjevekovni zamak Nuovo, Kraljevska palata, trgovačka ulica Toledo, Danteov trg, Dvorac San Elmo sa koga se pruža fantastičan pogled na Napulj i vulkan Vezuv. Jedemo čuvenu napuljsku picu margarita u piceriji Porta Alba. Povratak u Rim. Noćenje.

Dan 5 (30.04.2019): Pakovanje stvari i napuštanje hostela. Slobodno vreme u Rimu za kafu, šoping, kupovinu suvenira. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na svakih 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 6 (01.05.2019): Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

FIRST MINUTE DO 06.04.2019: CENA 145EUR
CENA ZA STUDENTE I GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA: CENA 135EUR

NAKON 06.04.2019: CENA 155EUR
CENA ZA STUDENTE I GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA: CENA 145EUR

PRIJAVA: Prilikom prijave plaća se avans 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Druga rata se plaća u dinarskoj protivvrednosti najkasnije mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

Aranžman obuhvata :

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • 3 noćenja u hostelu u Rimu u bungalovima sa  3, 4 i 5 kreveta
 • Prevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uređaji) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata :

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije pet dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Doplatu za 1/2 sobu – 10eur po osobi za ceo period boravka u hostelu
 • Turističku taksu 6eur po putniku ukupno za sve dane boravka (plaća se u agenciji u dinarima po prodajnom kursu Vojvođanske banke)
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove u hostelu i za vreme putovanja

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 19.09.2018.

Rim je glavni i najveći grad Italije. Nalazi se u regiji Lacio, na obalama reke Tibar. Ima oko 2,8 miliona stanovnika, što ga čini četvrtim gradom po broju stanovnika u EU. Po legendi, osnovan je 753.godine p.n.e. na sedam brežuljaka i posle Atine je najstariji grad zapadne civilizacije. Bio je prestonica Rimskog kraljevstva, Rimske republike i Rimskog carstva. Od I veka nove ere postaje centar hrišćanskog sveta. Na teritoriji ovog grada nalazi se najmanja država na svetu – Vatikan. Danas se nalazi na listi TOP 10 najposećeniji svetskih destinacija. Nazivaju ga “večnim gradom”, “prestonicom sveta”, “gradom na sedam brežuljaka”.

OPIS SMEŠTAJNIH OBJEKATA:

Camping Village Roma se nalazi na perifiriji Rima i povezan je sa centrom gradskim prevozom (6km od trga Svetog Petra-Vatikana). Pripada lancu hostela Human Company (Plus hosteli). Svaki bungalov ima 2, 3, 4 ili 5 kreveta, kupatilo, klimu, posteljinu. Peškiri se iznajmljuju na recepciji hostela. Gosti hostela mogu koristiti besplatan wi-fi. U skopu kompleksa se nalazi market. Usluga je na bazi noćenja.https://humancompany.com/en/destinations/villages-camping-in-town/roma-camping-in-town?/en/campsite/camping-in-town/roma-camping-village

Napulj

Najveći grad južne Italije i sedište regije Kampanije u kome obilazimo srednjevekovni zamak Nuovo, Kraljevsku palatu, trgovačku ulicu Toledo i luku. Napulj datira iz 8.veka p.n.e i njegovo ime znači “novi grad”. Napulj je dom tradicionalne pice, a pica margarita je dobila ime po kraljici Margariti Terezi Đovani. Prva picerija na svetu je otvorena 1830.godine Antica Pizzeria Port'Alba. U blizini Napulja nalazi se Vezuv, jedini aktivni vulkan u kopnenom delu Evrope. Najpoznatija erupcija se dogodila 79. godine, kada su uništeni gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija. oslednja velika erupcija dogodila se 1944. godine.

Camping Village Roma se nalazi na perifiriji Rima i povezan je sa centrom gradskim prevozom (6km od trga Svetog Petra-Vatikana). Pripada lancu hostela Human Company (Plus hosteli). Svaki bungalov ima 2, 3, 4 ili 5 kreveta, kupatilo, klimu, posteljinu. Peškiri se iznajmljuju na recepciji hostela. Gosti hostela mogu koristiti besplatan wi-fi. U skopu kompleksa se nalazi market. Usluga je na bazi noćenja.https://humancompany.com/en/destinations/villages-camping-in-town/roma-camping-in-town?/en/campsite/camping-in-town/roma-camping-village