Kušadasi 2021

cena od
175
EUR ,00
trajanje
12 dana
Prijavi se Upit
Upit

Kušadasi je jedan od najlepših i najpoznatijih mesta za zabavu i odmor u Turskoj. Nalazi se u fenomenalnom zalivu u Egejskom regionu Turske i u prevodu Kušadasi znači “ostrvo ptica”. Ovaj lepi gradić privlači na hiljade mladih iz celog sveta zbog brojnih plažnih barova i čuvenim noćnim životom u klubovima u centru grada. Pored toga može se uživati u bezbroj ribljih restorana, istorijskim lokalitetima i šoping centrima u okolini. Tokom letovanja krstarićemo kristalno čistim morem uz zalazak sunca, uživati u aqua parku i na plažama u srcu netaknute prirode, a posetićemo i Efes i Pamukale. Efes je jedan od najpoznatijih drevnih antičkih gradova u kojem se nalazi jedno od sedam svetskih čuda starog sveta – Artemidin hram. Pamukale, u prevodu “pamučna tvrđava”, je kompleks kaskadnih terasa sa bazenima kalcijum bikarbonata nastalih aktivnošću podzemnih vulkana.


Ruta
Beograd
Kušadasi
Beograd

Prevoz
Autobus
Smeštaj
Apartman
Organizator
Puzzle Group | Special Travel Agency d.o.o Beograd, Srbija
Destinacije
Evropa, Turska
Kod putovanja
TR33
Zahtevnost
Pogodno za decu
Ne
Veličina grupe
Min 10 , Maks 20 ,

Plan i program

Okupljanje grupe u prepodnevnim satima, čekiranje svih neophodnih stvari i početak sa žurkom upoznavanja u busu. Vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku.

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Beograda do Kušadasija

Mesto

 • Beograd

Dolazak u Kušadasi (u zavisnosti od situacije na graničnim prelazima i putevima). Smeštaj u sobe. Tokom boravka u Kušadasiju biće organizovani svakodnevni fakultativni programi: dnevne i noćne žurke u diskotekama i plažnim barovima. Pored zabave u samom Kušadasiju, posetićemo fakultativno i Efes, Pamukale, kupati se u netaknutoj prirodi na plažama Nacionalni park, krstariti brodom uz zalazak sunca, uživati u aqua parku, kupovati u outlet centru Soke i još mnogo toga. Biće ovo još jedno neverovatno putovanje koje ćete pamtiti do kraja života.

Smeštaj

Cagdas Hotel 9 noći

Mesto

 • Kušadasi

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 9

Napuštamo sobe u jutarnjim časovima i krećemo ka Srbiji. Vožnja kroz Tursku i Bugarsku uz usputne pauze za odmor i osveženje.

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Kušadasija do Beograda

Mesto

 • Kušadasi

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1

Nastavak putovanja do Srbije i dolazak u Beograd (u zavisnosti od situacije na graničnim prelazima i putevima).

Mesto

 • Beograd

Polasci i cene

Trenutno nema polazaka za ovo putovanje.

Šta je uključeno

Smeštaj

Cagdas Hotel Primer 9 noći

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Beograda do Kušadasija
 • Autobuski prevoz od Kušadasija do Beograda

Hrana

10 × Kontinentalni doručak

Nije uključeno

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

Smeštaj

Cagdas Hotel

Ovo je primer smeštaja koji možete da očekujete. Stvaran smeštaj može biti drugačiji, ali sličan u onome šta pruža.

Hotel Cagdas nalazi se u samom centru Kušadasija. Primenjuju se sve mere zaštite od Covid-19 propisane zakonom Republike Turske. Udaljen je oko 3min od najbliže plaže. Sve sobe su dvokrevetne ili trokrevetne sa kupatilima. Sobe se dele u dva tipa: standard (sa terasom i klimom uz doplatu) i promo (bez terase). Na krovu hotela se nalazi bazen i restoran gde možete uživati u prelepom pogledu na more i centar Kušadasija. Hotel poseduje lift i Wi-Fi.

Sajt https://www.jungletribe.rs/

Adresa Camikebir
İnönü Blv. No: 54
09400 Kuşadası/Aydın
Turkey

Prevoz

Autobus

Autobus je prevozno sredstvo namenjen prevozu grupa između 48-87 ljudi.

Korisne informacije

Ovde ćete naći korisne informacije o destinaciji, kao i neke savete za ovo putovanje.

Važne napomene

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove napomene. Smatramo vrlo važnim da naši putnici budu dobro informisani, što omogućuje manje nesporazuma tokom putovanja i ugodnije iskustvo.

Na osnovu člana 68. Stav 1. Tačka 2 a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“

br. 17/2019) direktor “SPECIAL TRAVEL AGENCY DOO“ iz Beograda dana 28.10.2020. god.

utvrđuje sledeće:

 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE

 

Potpisivanjem standardnog ugovora-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih

putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti

uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja

(dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je

upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja. Odredbe ovih Opštih uslova

čine sastavni deo Ugovora između Putnika i turističke agencije “SPECIAL TRAVEL AGENCY DOO”

kao Organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi

definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom. Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u

svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez

odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno

konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u

primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora. U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika

i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora

narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata

novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre

potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti

i naknade štete.

 

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

 

Putnik se, za putovanje koje organizuje “Special travel agency” može prijaviti pismenim putem ili na

trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu,

ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje

imaju sa Organizatorom zakljčen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji

nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju

naznači svojstvo u kome nastupa. Posrednik je u obavezi da Putniku detaljno objasni tip putovanja koji

prodaje i da naznači Putniku da je putovanje specijalizovano da određenu ciljnu grupu (npr. mladima) i

ako se Putnik ne uklapa u navedenu ciljnu grupu da postoji mogućnost da mu se putovanje neće dopasti

(iako su ispunjeni svi uslovi zakona o turizmu) što nikako nije odgovornost Organizatora. Prijava Putnika

postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na način na koji je Prijava učinjena, i

uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene

cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne

izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka

uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne

strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili

izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru. Za sve moguće

izmene poništava se prethodno potpisan Ugovor i potpisuje se novi. Za blagovremenost uplate, merodavan

je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti,

 

avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od

Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

 

U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isključivo

Organizator saglasio:

- Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno neizvršenju

ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane

reklamacije - prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u

izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni

neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje

Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni, dužne pažnje ili nekim drugim

događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,

- Da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti,

- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije

partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku,

- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,

- Sve informacije koje su date usmeno, telefonski, preko Viber u WhatsApp, preko društvenih mreža i bilo

koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili

Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje

prigovora ili reklamacije putnika.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene Programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih

okolnosti (gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenih za

obilazak, vremenskih nepogoda, političkih nemira, štrajkova graničnih radnika ili trajekt kompanijam kao

i promene satnica trajekt kompanija...) koje se mogu desiti pre ili za vreme početka putovanja.

- Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovoran ukoliko pogranične

vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika.

 

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

 

- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom

putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,

- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara

Organizator,

- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,

- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za

organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene

propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),

- Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i

drugih propisa i ovih Opštih uslova,

- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove,

prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,

- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili

licima navedenim u putnoj dokumentaciji,

- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i vodiče u poslu

ili ugrožava realizaciju Programa, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega

bez prava na žalbu ili povraćaj novca.

 

- Putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta, tehniku...) te na svoju sopstvenu

odgovornost ostavlja sve stvari u autobus (bez obzira da li su prisutni vozači ili vodiči).

- Putnik snosi sve posledice koje mogu nastati zbog gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja kao i

troškove izdavanje nove putne isprave. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled

neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja Programa, Putnika nema pravo na refundaciju i

snosi svu odgovornost.

- Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije

(www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,

- Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o

tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

 

5. CENE, SADRŽAJ I TRAJANJE USLUGA

 

Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu.

Prodajna cena može biti iskazana u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a

obračun uplata se vrši u dinarima, primenjuje se zvanični srednji kurs dinara Narodne banke Srbije na dan

uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora

Putnika. Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu

mesta neposrednom izvršiocu usluge. Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine

neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i

objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju.

Jedinstvena cena aranžmana, po pravilu (ukoliko nešto drugo nije naznačeno u programu putovanja)

obuhvata: usluge prevoza, hotelske, ugostiteljske usluge, aerodromske takse i druge takse i troškove

organizacije putovanja. Cena aranžmana, po pravilu, NE obuhvata, ako nešto drugo nije ugovoreno: -

fakultativne izlete, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posećuju, osiguranje

putnika i prtljaga koje se ugovara posebno, dodatne usluge room servis, korišćenje sobnog bara, klima

uređaja, sportske, rekreativne, lekarske, telefonske usluge, korišćenje ležaljki i suncobrana, troškove

smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobi sa posebnim karakteristikama, posebne obroke i druge vidove

posebnih vanstandardnih usluga i sl. (dalje: Posebne usluge).

Sadržaj putovanja je celina usluga, opisanih i ponuđenih u programu putovanja, koje Organizator pruža

tokom putovanja, za koje je objavio jedinstvenu cenu putovanja. Sve vrste dodatnih usluga, specifičnog

kvaliteta (jednokrevetna soba, dodatni obroci, drugi posebni uslovi i sl.) koje nisu predviđene programom

putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, stranke su uev obavezi posebno pismeno ugovoriti sa

Organizatorom, pre putovanja, ukoliko je Organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih

posebnih usluga. Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora nudi, prodaje i garantuje posebne usluge,

koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pismene potvrde Organizatora.

Ukoliko putnik zahteva posebnu uslugu za vreme putovanja, van programa, plaća je na licu mesta

predstavniku strane agencije trećeg lica, u valuti zemlje u kojoj se nalazi, a Organizator nije odgovoran za

usluge koje pruži i naplati strana agencija, u inostranstvu, odnosno neposredni pružalac usluga, a koje nisu

bile predviđene programom putovanja, niti obuhvaćene pismenim ugovorom o putovanju. Fakultativni

izleti nisu sastavni deo programa putovanja, i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa Organizatorom

izleta, inostranom agencijom, (koja vrši i naplatu troškova fakultative, u efektivi, u inostranstvu) po

konačnom izboru samog putnika, tako da preporučujemo da sa posebnom pažnjom i oprezom odlučite za

fakultativni program i izvršite, za Vas optimalan izbor, u svakoj konkretnoj situaciji.U odnosu na

fakultativni program, “Special travel agency” ne postupa kao Organizator, niti kao posrednik, već samo

kao pružalac informacija. Posebno skrećemo pažnju da, prema pravilima Organizatora fakultativnog izleta

 

(ino agencije) nepojavljivanje u zakazano vreme, smatra se odustankom od fakultativnog izleta, i putnik

nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava. U slučaju neiskorišćenih usluga u hotelu, usled odlaska na

fakultativni izlet, putnik nema pravo na povraćaj sredstava u tom delu.

Trajanje aranžmana određeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka

putovanja, a ne brojem časova između časa polaska i povratka. Vreme polaska, dolaska, kao i trajanje

putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih

vlasti, na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora

putnika. Kod avio aranžmana, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu,

2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije, pa u slučaju

pomeranja navedenog vremena (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih,

bezbedonosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl. ) Organizator putovanja, budući da na iste nema uticaja,

ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Po

pravilu, odlazak i dolazak aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim, noćnim ili pak ranim jutarnjim

satima, pa ako je putniku obezbeđen ugovoreni prvi ili poslednji obrok u vidu tzv.hladnog obroka u

smeštajnom objektu ili van istog ( npr. u avionu ) smatra se da je program putovanja u celosti izvršen.

Za putovanje autobusom, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na mestu polaska

autobusa prvog dana putovanja, po pravilu, 30 minuta pre objavljenog vremena polaska .

Sledstveno napred navedenom, prvi i poslednji dan su predviđeni za putovanje (a kod nekih vidova

prevoza putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumevaju određeno vremensko trajanje boravka u

hotelu ili mestu opredeljenja - već samo označavaju dan početka i završetka putovanja, pa eventualni

prigovor ne bi bio opravdan ako je izjavljen samo zbog, primera radi, večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg

leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

 

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

 

Cena aranžmana određena je cenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne

strane, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima, kada Organizator može zahtevati povećanje cene.

Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene ako je nakon zaključenja ugovora došlo

do promene u kursu razmene valute, ili do promene u tarifama prevoznika koje utiču na cenu putovanja,

kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. O povećanju cene, Organizator je dužan izvestiti

putnika, pismeno ili usmeno, bez odlaganja, a po saznanju uzroka koji su doveli do povećanja cene. Za

povećanje cene do 10% nije potrebna posebna saglasnost putnika, a ukoliko povećanje ukupne ugovorene

cene prelazi 10%, putnik može raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48

sati, od dostavljanja obaveštenja o povećanju cene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je

platio Organizatoru putovanja, a u roku od 8 dana od dana dostavljanja pismenog otkaza. Ukoliko u

naznačenom roku putnik pismeno ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je

saglasan sa novom cenom. Organizator je u svako doba ovlašćen da, zavisno od tržišnih kretanja i

sopstvene poslovne politike, umanji cenu aranžmana – koje umanjenje deluje samo ubuduće i nije od

uticaja na već zaključene ugovore, pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahteva prema

Organizatoru putovanja za povraćaj eventualne razlike u ceni. Putovanje u poslednjem trenutku, ili *last

minute aranžman* znači da Organizator, po nižoj ceni može prodavati preostale turističke aranžmane,kao i

određen broj ili pak vrstu turističkih ponuda u pretprodaji - *first minute* putovanja.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

 

Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i

specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o

tome mora zaključiti Poseban ugovor. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima –

 

publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i

dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga

sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu. Smeštajni objekti i smeštajne jedinice

prevozna sredstva i dr. Usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme

objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije.

Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i

kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u

smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz

smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama

nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska

aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve

Organizator ne snosi odgovornost.

Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu

opredeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne

snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu

u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično. Za avio aranžmane,

ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u

odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog

vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i

međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona,

kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni

početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u

celosti izvršen. Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika

ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu

pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili

na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa

vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a

nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u

takvom slučaju, snosi Putnik u celosti.Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane

voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog

putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili

mesto, Organizator je dužan da ponudi Putniku drugi odgovarajući prevoz, do okončanja turističkog

putovanja, bez dodatnih troškova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u ceni između ugovorenih

i pruženih usluga /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u

visini vozne karte 2. klase prevoza. Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu

turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice

koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika.

Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi

u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

 

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ

8.1. Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:

- Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu

opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu

buke, parkinga i dr. karakteristike,

 

- Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje

objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog

samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog

objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,

- Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa

kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima

različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,

- Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa,

propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca

usluga,

- Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj

može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom

mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost

Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta,

- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito

na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda,

smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete

nastale po tom osnovu.8.2. Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:

- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije

objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili

posluživanja (menija),

- Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora

biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadržajem

All inclusive usluge u pismenoj formi,

- Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak,

- Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge

samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom putovanja. U

smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica, ili

lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane

postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu

sa tim dogovorom.

8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema

propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i

primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom

prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.).

Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,

- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove

predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti

uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati broj sedišta,

- Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan

da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan,

da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti

obavesti vodiča/pratioca putovanja.

- Kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja

na granicama, kvara i slično, po prirodi stvari su van uticaja Organizatora, što molimo da imate u vidu.

 

- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola,

droge ili neprimerenog ponašanja) Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije

udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza agencije, a ukoliko putnik ne

dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se odredbe tač. 11. opštih uslova.

- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje saobraćajnih propisa i

pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu

policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko

Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz

tačke 12. Opštih uslova,

- Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac - vozač. Vodič/pratilac -

vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red

vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.

- Putnik je dužan da se pridržava upustava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..),

- Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.),

mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte

neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada

mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni

bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja,

- Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima,

- Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja

se i direktna je odgovornost ovih prevoznika, određena u skladu sa propisima i običajima, kojima se

regulišu pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

 

Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6

meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne

podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije

Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.

Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti

dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako

pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik,

za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno

obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu. Putnik je dužan ugovoriti

Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike

smeštaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima

nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe

posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je

Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih

posledica sam snosi odgovornost za štetu.Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise

R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno

boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik. Ukoliko se putovanje ne može

realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih

uslova.

 

10. PRTLJAG

 

Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do određene težine, koju određuje avio prevoznik, je

besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u Programu

putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika.

Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te

preporučujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na

telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan

da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio

kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima

obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.Kod

prevoza autobusom, Putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta, i predati ga ovlašćenom

licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o

svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo (lični portljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga

predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po

navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja, ili direktno od

prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim

propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putniika (prevoz će biti

što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne

snosi odgovornost. Osim kod namere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za

skupocene predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na

čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste

preda uredno na čuvanje ili da ih nosi sa sobom. Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa

ličnim podacima, i da lična dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer

Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički

instrumenti i medikamenti, nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef, ako

je moguće. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku

Organizatora.

 

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA

 

11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene

prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili

otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u

korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na

teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu

putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono

što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).Organizator ima pravo

raskinuti Ugovor u slučaju:- Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu

putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka

turističkog putovanja i- Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne

ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog

Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj

uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza. U slučaju prihvatanja novog Ugovora,

Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog

Ugovora.

11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na

najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo

 

promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje

(promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od

lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne

nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve

druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove

izmene Programa. Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez

obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova. U

slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koja

se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i

druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti

Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja

polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik

odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

 

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

 

12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno

izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja

osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na

ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo

učinjenih administrativnih troškova.

• 5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre početka putovanja,

• 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,

• 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,

• 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

• 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

• 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

• 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:

a. kod brodskih krstarenja-

• 5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,

• 15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,

• 30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,

• 50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,

• 80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,

• 95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,

• 100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta

b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se

otkazuje kompletan ugovor:

• 5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,

• 20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,

• 50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,

 

• 80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,

• 100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne

jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza,

smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:

- iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i

usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca

- poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od

nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz

zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti

opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje

iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se

smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih

napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje

nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje

putovanja. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano

oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o

putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da

zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak - korišćenje ugovorenog

putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam

Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo

stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene putnika, obavezan da sa novim putnikom

zaključi Ugovor. U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje

pravo ostvaruje direktno od osiguravača. Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen

Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi

neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime

neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj

odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost,

Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su

utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo

nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja

bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala

zakonska prava Putnika.

 

13. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA

 

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije

zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv

nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o

osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi

direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije

osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju.

Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da je informisan i upućen mu je na obezbeđenje, paket putnog

osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku

preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje

ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 5.000,00 eura na računu

Komercijalne banke i garanciju putovanja za kategoriju licence A25 u visini od 250.000,00 eura, kojom

se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i

povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih

sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije

realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u

skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu

Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju

usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja

se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza

Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje

uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije

realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom

putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih

Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do

završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija za

slučaj insolventnosti i radi naknade štete osiguranika u skladu sa Zakonom o turizmu (Sl. Glasnik RS

17/2019) i Pravilnikom o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje

mora da ispuni Organizator putovanja, u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja (Sl. Glasnik RS

81/2019), a na osnovu čijih odredbi se obezbeđuje naknada iz osiguranja korisniku garancije putovanja,

odnosno korisniku osiguranja po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 1267/2019/KO-2 od 24.12.20219

zaključenog sa ugovaračem osiguranja KOMPANIJA TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD,

POLISA BROJ: 470000045372 KOMPANIJA TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, M.

MILANKOVICA 7a, 11001 BEOGRAD. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku

od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod KOMPANIJA TRIGLAV OSIGURANJE ADO

BEOGRAD, + 381 11 3305100, ili na mail: travel@triglav.rs, pisanim putem ili telegramom na adresu

KOMPANIJA TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, M. MILANKOVICA 7a, 11001

BEOGRAD Potrebno je da putnik navede broj ugovora/garancije, imena putnika, adresu ili broj

telefona, kao i drugu dokumentaciju koju osiguravač zatraži. TRAJANJE OSIGURANJA: od

01.10.2020. do 01.10.2021. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi

putovanja, uslovi osiguranja i-ili potvrda o garanciji putovanja, sa rednim brojem ugovora i da iste u

celosti prihvata. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne

sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u

skladu sa ovim Opštim uslovima.)

 

14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA

 

Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu

podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog

vremena. Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva najmanje

dve godine, od dana podnošenja reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku

Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr.

prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru. Za

pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja

+381113232642, faksa +381113232642 radnim danima od 09-17h, subotom od 09-15h po

srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: office@puzzlegroup.org. Za hitne i slične postupke

potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika,

adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje u postupku po reklamaciji radi rešenja problema u

primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar frižidera, nestanak

struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara

ugovorenoj usluzi. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom

Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju.

Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve

zahteve za naknadu, već isključivo Organizator. Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene,

raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez

odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih

i ugovorenih usluga. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od

petnaest dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja

„nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune

o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u

odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između

ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje

ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi

pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore. Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi

u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, ulica Resavska 16a/1. Putnik može da izjavi

reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu

koje je određeno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz

dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije. Organizator je dužan uzeti u postupak

samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a

kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili

elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, saopšti broj pod kojim je zaveden njegova

reklamacija u evidenciji primljenih prigovora. Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema

uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni.

Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu u

ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja. Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim

običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane

ili neuredne. Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog

dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene.

Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je

 

stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime

srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom

Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema

Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o

izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se, da

je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim

Opštim uslovima, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene

usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o

putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim

propisima. Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje

prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika

jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u

određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno

objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika. Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe

prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano. Putnik ima pravo da

odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora

predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na

ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo

učinjenih administrativnih troškova.

• 15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,

• 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,

• 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

• 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

• 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

• 100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“ : Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu, koja ne

obuhvata uslugu noćenja, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne i

„rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50

eur, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko

rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako

Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika,

iznos depozita zadržava posrednik usluge, u celosti. Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i

nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po

zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr.

pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.).

Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo

između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

 

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA

 

Putnik je upoznat da je Organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj

putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja... koje Putnik daje dobrovoljno,

predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima

propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može

koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto,

vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 

17. OBAVEZNOST PRIMENE

 

Organizator može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na

ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa

posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i

posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih

Ugovora. Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o

putovanju, što važi i za ove Opšte uslove. Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost suda, a u

slučaju zakonom predviđene stvarne nadležnosti redovnog suda Putnik i Organizator ugovaraju mesnu

nadležnost suda prema sedištu Organizatora, uzprimenu ovih Opštih uslova, i propisa R. Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2020. god. kada prestaju da važe Opšti uslovi putovanja od 24.01.2020.

 

Dragomir Ćoso, direktor