Đavolja varoš

Đavolja varoš

NIŠ ǀ ĐAVOLJA VAROŠ

POLASCI:
2. JUN ǀ 11. AVGUST

CENA IZLETA: 3 500RSD

Kude si be bate? Jugoistok Srbije je svakako specifično područije naše zemlje, Bermudski trougao između Pirota, Niša i Vranja gde padeži nestaju. Niš kao najveći grad tog dela Srbije se gradio na obali reke Nišave dok se istorija oko nje stvarala. Kao grad na raskršću puteva, čuva tragove mnogih osvajača i putnika namernika. Šetaćemo centrom grada od čuvenog Kazandžijskog sokačeta i Kalče do tvrđave iz doba Osmanlija. Tu ćemo saznati nešto više o meraklijskom načinu života kao i o ukusnoj hrani, pljeskavicama i posebno bureku koji je zaštitni znak Niša.

Posle kulinarskih đakonija uputićemo se u Đavolju varoš, misteriozno mesto prepuno legendi i ukletih šuma. Posle gradske gužve u dolini Đavolje varoši nas čeka čudan mir i spokoj, kao zatišje pred buru. Nemojte da vas čudi ako vam nestane mreža na mobilnom telefonu, nije ništa natprirodno u pitanju. Bar se nadamo da nije...

Đavolja varoš je prirodni fenomen sačinjen od 202 zemljane figure specifičnog oblika i reljefa koje izgledaju najblaže rečeno čudno, kao da prkose prirodi. Stene koje su i do pola tone teške stoje na tankim zemljanim stubovima. Legenda o ukletom venčanju kaže kako je tu trebalo da se venčaju brat i sestra, a Bog da bi sprečio incest, okamenio je svatove. Okruženje Radan planine upotpunjuju i izvori sumporne vode oštrog mirisa, tzv. Đavolja voda. Sve je to legenda, ali nije na odmet poneti i malo svete vodice, pu pu pu, za svaki slučaj.

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:
GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204,
email:jungletravel@gmail.com
radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

BULEVAR OSLOBOĐENJA 66, LOKAL BR. 8, 021/3016689
email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h
*** PUTNICI IZ OSTALIH GRADOVA SRBIJE MOGU SE PRIJAVITI ZA PUTOVANJE PUTEM MEJLA jungletravel@gmail.com***

Dan 1: Polazak iz Beograda u jutarnjim časovima. Vožnja autoputem Beograd – Niš i odvajanja za Kuršumliju. Stižemo do juga Srbije, kraja koji je oduvek je poznat po misterijama i zanimljiviim pričama.

Prva stanica nam je rodni grad Konstantina Velikog, riskog imperatora. Grad koji je poznat kao raskrsnicai granica Zapada i Istoka, koji je vekovima bio ekonomski, vojni I politički centar mnogih vladara I carstava. Pravimo dvočasovnu pauzu u Nišu, šetamo tvrđavom i Kazandžijskim sokačetom. Slobodno vreme za doručak i individualne aktivnosti.

Beg iz grada dovodi nas u Đavolju Varoš. Na obroncima planine Radan nastao je geomorfološki fenomen od 202 zemljane figure visine i do 15m koje su bile u konkurenciji za “7 svetskih čuda prirode” 2009.godine. Ovaj prirodni spomenik čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. Atraktivnost celini dodaju I okolni prirodni ambijent koji oko zemljanih figura deluje surovo, kao i ostaci naselja, stare crkve, groblja i nekoliko zanimljivih rudarskih jama.

Šetnjom kroz šumu uživaćemo u prirodi ali i izbliza čuti I videti neobične legende o đavoljoj vodi, okamenjnimi svatovima, neobičnim belim maramicama u crkvi Svete Petke…

Ova dva prirodna fenomena posmatrana zajedno sa mistikom i legendama koje je obavijaju čine„Đavolju Varoš“ pravim čudom prirode i kulture.

Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

NIŠ ǀ ĐAVOLJA VAROŠ

POLASCI:
 2. JUN ǀ 11. AVGUST

CENA IZLETA: 3 500RSD

Prilikom prijave plaća se celokupan iznos aranžmana.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta,
 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili minibusom sa klima uređajem i audio opremom,
 • Ulaznicu za Đavolju Varoš,

Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troškove na putovanju,
 • Hranu i piće,
 • Putno zdravstveno osiguranje;

Napomene za pešačenje:

 • Oprema: udobne patike, slojevita odeća, kačket, sendviče, jednu - dve flaše vode, kremu za zaštitu od sunca, rezervna garderoba, kabanica u slučaju kiše.

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

Cenovnik broj 1 od 13.03.2018.

Spomenik prirode “Đavolja Varoš” nalazi se u ataru sela Đake, jugoistočno od Kuršumlije. Čine ga dva  retka prirodna fenomena: zemljane figure kao specifični oblici reljefa i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom. U Đavoljoj varoši nalaze se 202 figure, različitog oblika i dimenzija, visine od 2 do 15 m, širine od 0.5 do 3 m, sa kamenim kapicama na vrhu. Rezultat su specifičnog erozivnog procesa koji traje vekovima: obrazuju se, rastu, menjaju, skraćuju, nestaju i ponovo stvaraju.

Ovakav gemorfoloski fenomen je jedinstven u našoj zemlji i vrlo redak u svetu. U Evropi ima sličnih pojava u Alpima, ali “kule” u Đavoljoj varoši su većih dimenzija i znatno postojanije, pa je ovo najpoznatiji spomenik prirode ove vrste u Evropi. U svetu je bila poznatija “Bašta bogova” u SAD.