Opšti uslovi putovanja

Na osnovu ĉlana 68. stav 1. taĉka 2. a u skladu sa ĉlanovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor TA “JUNGLE TRAVEL DOO“ iz Beograda ul Gospodar Jevremova 49 PIB: 104677446 Mat.br.20211857 dana 14.01.2020. god. utvrĊuje sledeće:

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrĊuje da su mu uruĉeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen rogram putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova ĉine sastavni deo Ugovora izmeĊu Putnika i TA “ JUNGLE TRAVEL DOO” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zakljuĉivanja Ugovora, Organizator moţe u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaĉu zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zakljuĉenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zakljuĉenja Ugovora.
U sluĉaju postojanja razlike izmeĊu prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 ĉasova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novouĉinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za sluĉaj insolventnosti i naknade štete.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaĉu zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje moţe prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turistiĉkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljĉen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turistiĉko putovanje duţan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznaĉi svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovaţna kada je potvrĊena zakljuĉenjem Ugovora, na naĉin na koji je Prijava uĉinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranţmana, ako drugaĉije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugaĉije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre poĉetka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa taĉkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odreĊenog putnika iz Ugovora.
Zakljuĉenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne moţe se menjati, osim ako ugovorne strane izriĉito ugovore drugaĉije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko doĊe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene vaţe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na raĉun Organizatora ili Posrednika. U sluĉaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranţmana, Organizator putovanja moţe odustati od Ugovora i traţiti nadoknadu u skladu sa taĉkom 12. ovih Opštih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
- U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se iskljuĉivo Organizator saglasio,
- Isplati srazmernu realnu razliku izmeĊu ugovorene cene i cene putovanja, sniţene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniţenje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali:

krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pruţalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviĊenih dogaĊaja na koje Organizator nema uticaja i ĉije su posledice neizbeţne uprkos primeni, duţne paţnje ili nekim drugim dogaĊajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,

- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nuţnu pomoć Putniku,
- Ne odgovara za usluge pruţene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadrţane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeĊuje i za njih ne odgovara Organizator,
- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na naĉin predviĊen Ugovorom,

- Da Organizatoru blagovremeno dostavi taĉne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove odreĊene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (graniĉni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
- Da nadoknadi štetu koju priĉini neposrednim pruţaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
- Da se pre zakljuĉenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge naĉine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
- Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o taĉnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. CENE I SADRŢAJ USLUGA: Organizator prodaje turistiĉko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena moţe biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obraĉun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvaniĉni srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Prodajna cena iz Ugovora sadrţi sve one troškove koji ĉine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turistiĉkog putovanja i ukljuĉuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga proseĉnog kvaliteta, uobiĉajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transferi, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja, i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cena aranţmana ne ukljuĉuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: lokalnog turistiĉkog vodiĉa, posebne usluge predstavnika organizatora, turistiĉkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja leţaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima ureĊaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veliĉina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge). Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviĊene Programom.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu odreĊeni su od neposrednih pruţalaca usluga i iste treba tumaĉiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu na dan poĉetka putovanja, a ne datum

zakljuĉenja ugovora). U sluĉaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu ukljuĉeni i Organizator ne moţe biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pruţalac usluga, a nisu bile predviĊene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za uĉešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

Ako u naznaĉenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što moţe biti i kroz izvršenu uplatu.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaţe putovanje (od 90 do 45 dana) - Organizator ima pravo na naknadu uĉinjenih administrativnih troškova. Organizator moţe zahtevati povećanje ugovorene cene pre poĉetka putovanja ako je nakon zakljuĉenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izraţena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sliĉan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili moţe putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne duţem od 48 sati,

Putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniţenja cena Programa ne mogu se odnositi na već zakljuĉene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge proseĉnog kvaliteta, uobiĉajene i specifiĉne za odreĊene destinacije, mesta i objekte. U sluĉaju da putnik ţeli neke usluge van Programa, o tome mora zakljuĉiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pruţalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izriĉito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadrţanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu. Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. Usluge, opisani su prema sluţbenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, razliĉiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranţmana, izabrane destinacije i kategorizacije, odreĊene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum poĉetka i završetka putovanja utvrĊen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graniĉnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadleţnih vlasti, tehniĉkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiĉu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne moţe uticati, te zbog toga za takve sluĉajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviĊeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - već samo oznaĉavaju kalendarski dan poĉetka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog veĉernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim veĉernjim ĉasovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim ĉasovima i sliĉno.

Za avio aranţmane, ugovoreno vreme poĉetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 ĉasa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije. U sluĉaju pomeranja navedenog

vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i meĊunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona, kod ĉarter letova je u kasnim veĉernjim ili ranim jutarnjim ĉasovima, i ako je npr. obezbeĊen ugovoreni poĉetni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Usluge turistiĉkog vodiĉa, pratioca, lokalnog vodiĉa, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nuţnu pomoć Putniku, po unapred utvrĊenim terminima periodiĉnog deţurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan naĉin. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridrţavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom sluĉaju, snosi Putnik u celosti.

Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odraţavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je duţаn dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okonĉаnjа turistiĉkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni izmeĊu ugovorenih i pruţenih uslugа /ĉlan 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.

Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo odreĊenu turistiĉku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: obavezno naznaĉen u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Putnik će biti smešten u bilo koju sluţbeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i poloţaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,
- Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan poĉetka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
- Trokrevetne i ĉetvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) odreĊuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima ureĊaja u smeštajnim objektima razliĉit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 ĉasa,
- Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obiĉaja utvrĊenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pruţalaca usluga,
- Nakon otpoĉinjanja turistiĉkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj moţe se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niţe kategorije moţe se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta,
- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naroĉito na: deponovanja i ĉuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u odreĊeno vreme, broj osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: obavezno naznaĉena u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi preteţno od visine cene aranţmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obiĉaja bez obzira da li je usluţivanje po principu samoposluţivanje ili posluţivanja
(menija),
- Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora biti identiĉna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao Putnika sa sadrţajem All inclusive usluge u pismenoj formi,
- Doruĉak, ako drugaĉije nije naznaĉeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doruĉak,
- Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluţivanja uslugu ishrane izvrši posluţivanjem, ukoliko je predviĊeno Programom putovanja.

U smeštajnom objektu su identiĉni uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica, ili lica sa posebnim potrebama. U sluĉaju, da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pruţaocem ishrane postigne drugaĉiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.

8.3. Prevoz: Ako drugaĉije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turistiĉkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji vaţe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angaţuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila odreĊenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti ukljuĉen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuĊeno mesto u prevoznom sredstvu,

- Organizator ima pravo da za prevoz angaţuje sve tipove turistiĉkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviĊene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angaţuje mini-bus potrebno je definisati broj sedišta,
- Za vreme voţnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je duţan da svu nastalu štetu svojom nepaţnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je duţan, da pre puta proveri i usaglasi svoja liĉna i putna dokumenta i prtljag, a u sluĉaju uoĉene nepravilnosti obavesti vodiĉa/pratioca putovanja,

- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz taĉke 12. Opštih uslova,

- Putni pravac, pauze, mesta i duţine njihovog trajanja odreĊuje vodiĉ/pratilac - vozaĉ. Vodiĉ/pratilac -vozaĉ ima pravo da, zbog nepredvidivih, neiţbeţnih ili bezbedosnosnih i sliĉnih okolnosti, promeni red voţnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. - Putnik je duţan da se pridrţava upustava vozaĉa ili vodiĉa/pratioca putovanja (duţine pauze i sl..),

- NeusklaĊenost liĉnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili ĉak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruĉi na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja,

- Avionske ili posebne prevozne karte vaţe samo na njima naznaĉenim datumima i vremenima,
- Prevoz Putnika vazdušnim, ţelezniĉkim, morskim, reĉnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika, odreĊena u skladu sa propisima i obiĉajima,kojima se regulišu pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati vaţeću putnu ispravu, sa rokom vaţenja još najmanje 6 meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Sluţbenik agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašćen da utvrĊuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pograniĉne vlasti ili imigracione sluţbe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, duţan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je duţan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifiĉna ishrana, karakteristike smeštaja itd., zbog hroniĉne bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima vaţe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odreĊenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u sluĉaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je duţan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u sluĉaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.
Ukoliko se putovanje ne moţe realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove taĉke, primenuju se

odredbe taĉke 12. Opštih uslova.

10. PRTLJAG: Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do odreĊene teţine, koju odreĊuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema vaţećim cenama prevoznika naznaĉenim u Programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je iskljuĉiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ruĉnim prtljagom, te preporuĉujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je duţan da prijavi bez odlaganja na licu mesta, nadleţnoj aerodromskoj sluţbi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom, Putnik moţe poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta, i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je duţan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo(liĉni portljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja, ili direktno od prevoznika, pruţaoca usluge smeštaja ili osiguranja, a prema vaţećim meĊunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putniika (prevoz će biti što je moguće bliţe smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepaţnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete, koji se obiĉno ne nose sa sobom, izuzev kada je izriĉito preuzeo predmete na ĉuvanje. Zato se Putniku ne preporuĉuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na ĉuvanje ili da ih nose sa sobom.
Duţnost Putnika je da vidljivo oznaĉi svoj prtljag sa liĉnim podacima, i da liĉna dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporuĉuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehniĉki instrumenti i medikamenti, nose iskljuĉivo u ruĉnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef, ako je moguće.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Organizatora.

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre poĉetka putovanja: Organizator moţe vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja moţe se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (ĉl.879 ZOO).

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u sluĉaju:
- Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznaĉen u Programu putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre poĉetka turistiĉkog putovanja i
- Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zakljuĉuje,
uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
U sluĉaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriĉe bilo kakvih potraţivanja prema Organizatoru, po osnovu prvobitno zakljuĉenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o ĉemu je duţan bez odlaganja na najpogodniji naĉin obavestiti Putnika, zadrţava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, guţva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĊenog za obilazak, promene u viznom reţimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim sluĉajevima Organizator sam snosi

eventualne dodatne troškove izmene Programa.
Ukoliko Putnik ometa sprovoĊenje putovanja usled grubog i nedoliĉnog ponašanja, bez obzira na izreĉenu opomenu, Organizator moţe zahtevati nadoknadu priĉinjenih eventualnih troškova.
U sluĉaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koja se mogu podvesti pod višu silu (teroristiĉkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri ĉemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno uĉinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuĊeni povratak obezbeĊenim prevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre poĉetka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o ĉemu je duţan pismeno izvestiti Organizatora na naĉin, kako je zakljuĉen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obraĉun naknade koja pripada Organizatoru, izraţene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugaĉije odreĊeno, i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaţe putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknade samo uĉinjenih administrativnih troškova.

10 % ako se putovanje otkaţe od 44 do 30 dana pre poĉetka putovanja, 20 % ako se otkaţe 29 do 20 dana pre poĉetka putovanja,
40 % ako se otkaţe 19 do 15 dana pre poĉetka putovanja,
80 % ako se otkaţe 14 do 10 dana pre poĉetka putovanja,

90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanja,
100 % ako se otkaţe 5 do 0 dana pre poĉetka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja-
5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre poĉetka putovanja,
15% od 90 do 45 dana pre poĉetka putovanja,
30% od 44 do 29 dana pre poĉetka putovanja,
50%od 28 do 15 dana pre poĉetka putovanja,
80% od 14 do 7 dana pre poĉetka putovanja,
95% od 6 do 3. dana pre poĉetka putovanja,
100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, Ċaĉke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:
5% ako se putovanje otkaţe do 120 dana pre poĉetka putovanja,
20 % ako se otkaţe od 119 do 90 dana pre poĉetka putovanja ,
50 % ako se otkaţe 0d 89 do 60 dana pre poĉetka putovanja,
80 % ako se otkaţe od 59 do 45 dana pre poĉetka putovanja,
100 % ako se otkaţe od 44 do pre poĉetka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno uĉinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
- iznenadne bolesti Putnika, braĉnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i
usvojioca, smrti putnika, braĉnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca - poziva za vojnu veţbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvaniĉno proglašenih od nadleţnog organa zemlje putovanja.
Za navedene sluĉajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene spreĉenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izriĉito potvrĊuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu veţbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz

ili prekid putovanja Putnika, sluĉajevi lokalnih teroristiĉkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadleţnih drţavnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrĊeno iznenadno i neoĉekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zakljuĉenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva leĉenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava poĉetak - korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u sluĉaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, duţan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i uĉinjenih troškova. Organizator je, u sluĉaju zamene Putnika, obavezan da sa novim putnikom zakljuĉi Ugovor.

U sluĉaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravaĉa.
Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

12.2. Nakon otpoĉinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznaĉajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobaĊa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrĊeni Ugovorom, Organizator je duţan da sprovede odreĊene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okonĉanja turistiĉkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa taĉkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije ukljuĉeno putno osiguranje. Organizator savetuje zakljuĉenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljuĉuje, samo izmeĊu Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da proĉitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zakljuĉivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrĊuje da mu je informisan i upućen na obezbeĊenje, paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporuĉuje da isto sam obezbedi, jer to moţe biti razlog da pograniĉne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti znaĉajne troškove eventualnog leĉenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 7500,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A35 u visini od 350000,00 eura, kojom se za sluĉaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeĊuju: 1. troškovi nuţnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraţivanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turistiĉkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraţivanja uplaćenih sredstava Putnika u sluĉaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraţivanja razlike izmeĊu uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turistiĉkom putovanju i sredstava sniţenih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za sluĉaj; B) naknade štete obezbeĊuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimiĉnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su odreĊene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraţivanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turistiĉkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraţivanje razlike izmeĊu uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turistiĉkom putovanju i sredstava sniţenih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turistiĉkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0013/2020 od 10.01.2020. zakljuĉenog sa ugovaraĉem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turistiĉkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300067826 od

14.01.2020. Akcionarskog društva za osiguranje DDOR NOVI SAD, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog sluĉaja,kod Nacionalne asocijacije turistiĉkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanţne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitraţnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošaĉkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŢBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je duţan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o naĉinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

Organizator putovanja je duţаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je ĉuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim sluĉajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pruţaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge sluĉajeve, kao i reklamacije Putnik moţe kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381112400213, faksa +381113863841, radnim danima od 09-19h, subotom od 10-14h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: jungletravel@gmail.com Za hitne i sliĉne postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se moţe kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno saraĊjuje u postupka po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar friţidera, nestanak struje ili vode, loše oĉišcćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuĊeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane saĉinjavaju i potpisuju. Putnik zadrţava jedan primerak ove potvrde. Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već iskljuĉivo Organizator.

Putnik ne moţe da zahteva srazmerno sniţenje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani naĉin propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima izmeĊu pruţenih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od petnest dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrĊivanja „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, raĉune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, ĉinjeniĉno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni izmeĊu ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimiĉno izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinaĉno, jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Poţeljno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, u Gospodar Jevremovoj ulici br 49 .

Putnik moţe dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zakljuĉio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je odreĊeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom nosаĉu zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.

Organizator je duţan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazloţene i dokumentovane reklamacije, po uĉinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu

potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je duţan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja moţe produţiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.
Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim obiĉajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniţenje cene po reklamaciji Putnika moţe dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne moţe obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimiĉno izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniţenja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj naĉin odrekao svih daljih potraţivanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na ĉinjenicu da li je o tome potpisao

pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konaĉnom razrešenju meĊusobnih spornih odnosa. Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pruţene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pruţaoca usluga, koji je vaţio na dan zakljuĉenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloţivim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAĈNE USLUGE:
15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji ukljuĉuje samo uslugu smeštaja u odreĊenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je saĉinio po zahtevu Putnika.
Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih taĉaka ovih Opštih uslova, ako ovom taĉkom nije drugaĉije regulisano.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o ĉemu je duţan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obraĉun naknade koja pripada Organizatoru, izraţene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugaĉije odreĊeno i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaţe putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo uĉinjenih administrativnih troškova.

15 % ako se putovanje otkaţe od 60 do 30 dana pre poĉetka putovanja, 20 % ako se otkaţe 29 do 20 dana pre poĉetka putovanja,
40 % ako se otkaţe 19 do 15 dana pre poĉetka putovanja,
80 % ako se otkaţe 14 do 10 dana pre poĉetka putovanja,
90 % ako se otkaţe 9 do 6 dana pre poĉetka putovanja,
100 % ako se otkaţe 5 dana pre poĉetka putovanja ili u toku putovanja.
15.2. Pojedinaĉne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu,koja ne obuhvata uslugu noćenja Organizator nastupa samo kao posrednik tuĊe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaţe na ime troškova rezervacije depozit, koji ne moţe biti manji od 50 eur, u dinarskoj protivvrednosti, po zvanicnom sdrednjem kusru, na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uraĉunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuĊenu ili potvrĊenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadrţava posrednik usluge, u celosti.

Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepaţnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turistiĉkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik izmeĊu Putnika i neposrednih pruţaoca usluga (npr. pojedinaĉna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinaĉnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, iskljuĉivo izmeĊu Putnika i svakog pojedinaĉnog pruţaoca usluge.

16. ZAŠTITA LIĈNIH PODATAKA PUTNIKA: Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o liĉnosti i saglasan je da Liĉni podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja... koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na naĉin i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka liĉnosti. Putnik je saglasan da liĉne podatke Organizator moţe koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri ĉemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odreĊenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator moţe Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugaĉije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pruţaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadrţajima (povodom odrţavanja sportskih, kongresnih i sliĉnih meĊunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – Ċaĉki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji ĉine sastavni deo takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost ĉitavog Ugovora o putovanju, što vaţi i za ove Opšte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadleţnost Arbitraţnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14 za rešavanje meĊusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije.

Ovi Opšti uslovi vaţe od 14.01.2020. god. kojim danom prestaju da vaţe Opšti uslovi objavljeni 01.10.2019. godine.

Ugovaranjem nadleţnosti Arbitraţnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа Putnika dа pokrene odreĊeni postupаk

ili dа upotrebi odreĊeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih prаvа, na naĉin predviĊen propisima R. Srbije.